PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP BỀN VỮNG (PTNNBV)

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP BỀN VỮNG (PTNNBV) by Mind Map: PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP BỀN VỮNG (PTNNBV)

1. Như thế nào là PTNNBV

2. Khung phân tích PTNNBV

3. Các tiêu chí đánh giá PTNNBV

4. Mối liên hệ các khía cạnh phân tích PTNNBV

5. Các nghiên cứu về PTNNBV tại Việt Nam

6. Các nghiên cứu về PTNNBV tại các nước khác trên thế giới

7. Chính sách tác động để PTNNBV