Circuits elèctrics

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Circuits elèctrics by Mind Map: Circuits elèctrics

1. Que Són?

1.1. És un camí tancat per on circulen electrons. La seva finalitat és fer que el corrent elèctric faci un treball útil, com il·luminar, moure un motor, fer funcionar un aparell...

2. Què és el corrent elèctric?

2.1. És un gran nombre d'electrons que viatgen per un material conductor, com per ejemple un cable viatjan cap a una bombeta.

3. Quins components elèctrics podem trobar a un circuit elèctric?

3.1. Generador: Donen corrent elèctric al circuit Receptors: transformen l'energia del corrent elèctric en un treball útil Conductors: permeten que circuli el corrent elèctric Elements de control: controlen el circuit elèctric

4. Circuits oberts i tancats

4.1. Quan un circuit està obert, el corrent no pot passar mentres que quan està tancat, si que pot circular

5. Tipus de circuits elèctrics

5.1. Circuit en serie: Els elements receptors es reparteixen el voltatge de la pila, el corrent és el mateix per a tots els components, els elements receptors estan conectats un darrera l'altre i el corrent només té un camí.

5.2. Circuit paral·lel: Tots els receptors estan units a la pila, cada circuit es independent de l'altre, els elements receptors tenen el mateix voltatge que el de la pila i es reperteixen la intensitat.

6. LLei d'Ohm

6.1. Voltatge: La tensió o voltatge (V) és la diferencia d'energia elèctrica mesurada entre dos punts d'un circuit, el corrent circula sempre entre el punt de més alta anergia cap al punt de més baixa energia. Així si en un circuit no hi ha diferencia d'energia entre dos punts no pot circular corrent elèctric. La tensió és mesura en Volts

6.1.1. V=I·r

6.2. Intensitat: La intensitat del corrent (I) és la quantitat d'electrons que circulen en un moment determinat pel circuit és mesura en Ampers que és la unitat del sistema internacional per no anar contant electrons.

6.2.1. I=V/R

6.3. Resistencia: La resistència (R) és la oposició al pas del corrent en un circuit elèctric, és mesura en Ohms o Ω

6.3.1. R=V/I

6.4. Intensitat:

7. Tipus de materials:

7.1. Materials conductors: són aquells que permeten el pas del corrent elèctric al seu través. En general, els metalls són bons conductors

7.2. Materials aïllants: són aquells que no permeten el pas del corrent elèctric. Alguns exemples d'aïllants són els plàstics, la fusta...