არსებითი სახელი

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
არსებითი სახელი by Mind Map: არსებითი სახელი

1. ხმოვანფუძიანი

1.1. ხმოვანფუძიანი უცხოური გვარები/xmovanfudziani ucxouri gvarebi

2. თანხმოვანფუძიანი

2.1. თანხმოვანფუძიანი მსაზღვრელები. მხარეთა აღმნიშვნელი სახელები

3. კუმშვადი

3.1. თანხმოვანფუძიანი სახელი იკუმშება ნათესაობით, მოქმედებით და ვითარებით ბრუნვებში: მეზობლის, რძლით, მეომრად

4. კვეცადი

4.1. ხმოვანფუძიანი საზოგადო სახელები ნათესაობითსა და მოქმედებითში მოიკვეცენ ორ ხმოვანს: კატის- კატით; დღის-დღით

5. კუმშვად-კვეცადი

5.1. ზოგი სახელი ერთდროულად იკუმშება და იკვეცება კიდეც: მოყვარე, პეპელა, ქარხანა, ბეგარა, ტომარა, ქარხანა, ქვეყანა,ფანჯარა.

6. არსებითი სახელის ჯგუფები

6.1. არსებითი სახელის ჯგუფები შინაარსის მიხედვით