Чепелєва Наталія Василівна

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Чепелєва Наталія Василівна by Mind Map: Чепелєва Наталія Василівна

1. Відома в галузях когнітивної та практиччної психології

2. розроблення оригінальної концепції розуміння тексту

3. розробник психологічного підходу до дослідження тексту тексту

4. створена авторська програма формування читацької діяльності

5. створена авторська програма формування читацької діяльності

6. психолого-педагогічні рекомендації до побудови навчальних, наукових та науково-популярних текстів

7. започаткувала зі співробітниками своєї лабораторії новий напрям психологічних досліджень – психологічну герменевтику, створено теорію розуміння та інтерпретації реальності, у тому числі психічної реальності людини, її особистого досвіду як основи психічного розвитку особистості, її самопроектування як активного суб’єкта життєтворчості.

8. обґрунтувала концепцію підготовки практичного психолога в умовах вищого закладу освіти

9. розроблено модель особистості психолога-практика, шляхи формування професійної компетентності фахівця-психолога

10. На даний час керує аспірантами в Інституті психології імені Г.С. Костюка НАПН України. Вона є головою спеціалізованої вченої ради по захисту докторських дисертацій при Інституті психології імені Г.С. Костюка НАПН України.

11. Монографії: «Психолого-педагогические аспекты учебного процесса в школе» (К., 1983), «Психологія читання тексту студентами вузів» (К., 1990), «Проблеми психологічної герменевтики» (К., 2004), «Діалогічність як форма існування і розвитку особистості» (Ніжин, 2007), «Соціально-психологічні чинники розуміння та інтерпретації особистого досвіду» (К., 2008), «Проблемы психологической герменевтики» (К., 2009), «Розуміння та інтерпретація життєвого досвіду як чинник розвитку особистості» (Кіровоград, 2013), «Особистість у розвитку: психологічна теорія і практика» (Суми, 2015), «Самопроектування особистості у дискурсивному просторі» (К., 2016).

12. Підручник: «Основи практичної психології»(К., 1999, 2001, 2006).

13. Навчальні та навчально-методичні посібники, інформаційно-довідкові видання для практичних працівників системи освіти: «Розв’язання задач обробки даних в АСУ» (К., 1972), «Культура читання» (К., 1980) «Форми передачі наукової інформації» (К., 1985) «Організація та проведення самостійної роботи з загальної психології студентів природно-географічного, філологічного, фізико-математичного факультетів» (К., 1988), «Методичні рекомендації для студентів педвузів із самостійною роботою з книгою» (К., 1989), «Психологічна культура майбутнього вчителя» (К., 1989), «Активні методи в роботі практичного психолога» (К., 1994), «Історія психології: навчально-методичний посібник» (К., 2003), «Технології читання» (К., 2004), «Наративні психотехнології» (К., 2007), «Психологічні методи аналізу тексту та його розуміння» (К., 2007), «Основи психосемантики (за наративними технологіями)» (К., 2008), «Психологія особистості: Словник-довідник» (К., 2001), «Педагогічний словник» (К., 2001), «Компьютерная технология обучения: Словарь-справочник» (К., 1992), «Енциклопедія освіти»(К., 2008), «Біла книга національної освіти України» (К., 2010), «Текст і читач» (К., 2015)