Enyhe értelmi fogyatékos tanulók iskolai fejlesztése

Plan your projects and define important tasks and actions

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Enyhe értelmi fogyatékos tanulók iskolai fejlesztése by Mind Map: Enyhe értelmi fogyatékos tanulók iskolai fejlesztése

1. NAT

1.1. Kiemelt kompetencia területek

1.1.1. Alapkomptenciák

1.1.2. Tanulás kompetenciái

1.1.3. Kommunikációs kompetenciák

1.1.4. Digitális kompetenciák

1.1.5. Matematikai, gondolkodási kompetenciák

1.1.5.1. problémamegoldó gondolkodás fejlesztése

1.1.5.2. kognitív képességek fejlesztése

1.1.5.3. mennyiségi és térbeli viszonyok felfedezése

1.1.5.4. tapasztalati tudás praktikus használata

1.1.5.5. konkrét cselekvéssel összekapcsolt tapasztalatszerzés

1.1.5.6. szabálytudat és a stratégiahasználat kialakítása

1.1.5.7. mindennapokban használható tudás

1.1.5.8. gyakorlati jellegű természettudományi műveltség kialakítása

1.1.5.9. felhasználói tájékozottság elérése

1.1.5.10. egységes természettudományos világkép kialakítása

1.1.5.11. következtetések levonása, döntéshozatal

1.1.6. Személyes és társas kapcsolati kompetenciák

1.1.7. A kreativitás, a kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái

1.1.8. Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák

1.2. Tanulási területek

1.2.1. Magyar nyelv és irodalom

1.2.2. Matematika

1.2.2.1. tanulás eszközzeinek célszerű felhasználása

1.2.2.2. kíváncsiság ébrentartása, az önbizalom folyamatos erősítése

1.2.2.3. finommotorika, térlátás, téri és idői tájékozódás, szem-kéz koordináció fejlesztése

1.2.2.4. ismeretek mozgósítása analóg helyzetekben, alkalmazása

1.2.2.5. cselekvésben történő problémamegoldás, eredmény ellenőrzése

1.2.2.6. tárgyak, személyek, alakzatok, jelenségek, mennyiségek megfigyelése, tapasztalatok összefoglalása

1.2.2.7. mennyiségállandóság, mennyiségek közötti tájékozódás, becslés

1.2.2.8. fogalmak fokozatos megismerése

1.2.2.9. közös munkához szükséges tulajdonságok, képességek felépítése, szokások kialakítása

1.2.2.10. tanulási kedv szinten tartása, önfejlesztés, önismeret, az önszabályozás képességének fejlesztése

1.2.2.11. mindennapos probléma megoldásának elképzelése, sejtés megfogalmazása, a képzelt és a tényleges megoldás összevetése

1.2.3. Történelem és állampolgári ismeretek

1.2.4. Erkölcs és etika

1.2.5. Természettudomány és földrajz

1.2.6. Idegen nyelv

1.2.7. Művészetek

1.2.8. Technológia

1.2.9. Testnevelés és egészségfejlesztés

2. Differenciálás

2.1. továbbhaladáshoz szükséges előzetes, megalapozó tudás

2.2. aktivizálhatóság

2.3. önálló, egyéni munkavégzés terén való fejlettség

2.4. együttműködési képesség

2.5. társas helyzet jellemzői

3. Értékelés

3.1. Szakértői bizottság - komplex diagnosztika

3.1.1. Sajátos nevelési igény megállapítása

3.1.1.1. Enyhe értelmi fogyatékosság

3.1.1.1.1. szöveges fejlesztő értékelés

3.1.1.1.2. szummatív értékelés

3.1.2. Értékelés és a minősítés alóli mentesítésre való javaslat

4. Állapotmegismerés, szakértői vélemény

4.1. ellátás intézményes módjára vonatkozó javaslat

4.2. kijelölt nevelési-oktatási intézmény megjelölése

4.3. gyermek, tanuló nevelésével, oktatásával kapcsolatos sajátos követelmények, fejlesztési feladatok

4.4. fejlesztési feladatok ellátásának javasolt időkerete

4.5. kötelező felülvizsgálat ideje

4.6. szükséges szakemberre vonatkozó javaslat

4.7. javaslat az egyes tantárgyakból, tantárgyrészekből az értékelés és minősítés alóli mentesítésre

5. Az egészségügyi és pedagógiai célú habilitáció, rehabilitáció

5.1. Célok

5.1.1. akadályozott fejlődésből eredő hátrányok csökkentése

5.1.2. tanuló ismeretszerzési-tanulási folyamatban való részvétele aktív és eredményes legyen

5.1.3. lehető legkevesebb nehézséget tapasztalja a folyamat során

5.1.4. hiányzó, sérült pszichikus funkciók kialakítása, magasabb szintre emelése

5.1.5. rosszul szerveződött struktúrák megváltoztatása

5.1.6. kiemelkedő képességek fejlesztése

5.2. Feladata

5.2.1. segít a tananyag és a fejlesztési követelmények differenciálásában

5.2.2. képességeket fejlesztő eljárások és feladatok összehangolása

5.2.3. egyéni tanulási technika kialakítása

5.2.4. haladási tempó és a motiváció egyéni biztosítása

5.2.5. a fejlődés és a fejlődést tükröző értékelés megállapítása

5.3. EFT

6. Nevelési-oktatási szakaszok és kiemelt pedagógiai feladatok

6.1. Alsó tagozat (1-4.)

6.1.1. pszichés funkciók fejlesztése

6.1.2. közvetlen érzékleti tapasztalatok

6.1.3. tárgyi cselekvéses megismerés

6.1.4. céltudatosan kiválasztott tevékenység

6.1.5. iskolafelkészültség

6.1.6. alapvető kultúrtechnikák eszközszintű elsajátítása

6.1.7. megfelelő motiválás

6.1.8. ismétlődő tanulási folyamat, állandó aktivitás, önálló tanulási tevékenység

6.1.9. személyiségfejlesztés

6.2. Felső tagozat (5-8.)

6.2.1. alsó tagozat módszertanának alkalmazása

6.2.2. alkalmazható tudás megszerzése

6.2.3. tanulás iránti motiváció serkentése

6.2.4. megismerési módszerek további fejlesztése

6.2.5. képzetek, ismeretek, elsajátított tanulási szokások, önálló tanulási tevékenység

6.2.6. verbális, manipulációs és képi szint

6.3. Középiskola (9-12.)

6.3.1. ismeretek megerősítése, szintetizálása

6.3.2. tudáselemek rendszerbe illesztése, alkalmazása

6.3.3. pályaorientáció, önálló életvezetési technikák

6.3.4. szociális képességek fejlesztése

6.3.5. nyelvi kommunikáció fejlesztése

6.3.6. önálló életvitelhez, munkához szükséges készségek és képességek fejlesztése