เเนวคิดเชิงคำนวณ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
เเนวคิดเชิงคำนวณ by Mind Map: เเนวคิดเชิงคำนวณ

1. การแบ่งปัญหาใหญ่เป็นปัญหาย่อย(decomposition)เป็นการแตกปัญหาที่ซับซ้อนให้เป็นปัญหาย่อยที่มีขนาดเล็กลงและซับซ้อนน้อยลงเพื่อช่วยให้การวิเคราะห์และออกแบบวิธีการแก้ปัญหาทำได้ง่ายขึ้น

2. การพิจารณารูปแบบ(pattern recognition) เป็นการวิเคราะห์หาความเหมือนหรือคล้ายคลึงกันระหว่างปัญหาย่อยที่แตกออกมาหรือความคล้ายคลึงกับปัญหาอื่นๆที่มีผู้ออกแบบวิธีการแก้ไขไว้ก่อนแล้ว

3. การคิดเชิงนามธรรม(abstraction)เป็นการแยกรายละเอียดที่สำคัญและจำเป็นต่อการแก้ปัญหาออกจากรายละเอียดที่ไม่จำเป็นซึ่งรวมเป็นถึงการแทนกลุ่มของปัญหาขั้นตอนหรือกระบวนการที่มีรายละเอียดปลีกย่อยหลายขั้นตอนด้วยขั้นตอนใหม่เพียงขั้นตอนเดียว

4. การออกแบบอัลกอริทึม(algorithm)เป็นการพัฒนากระบวนการหาคำตอบให้เป็นขั้นตอนบุคคล