กิจกรรมนันทนาการ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
กิจกรรมนันทนาการ by Mind Map: กิจกรรมนันทนาการ

1. ประโยชน์

1.1. การใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

1.2. ทำให้พักผ่อนหย่อนใจจากการทำงานปกติ

1.3. ช่วยป้องกันอาชญากรรมและความประพฤติเกเรของเด็ก

1.4. ช่วยเสริมความรัก ความอบอุ่น และความเข้าใจอันดี ภายในครอบครัว

1.5. ส่งเสริมให้เกิดความสุข ความพอใจ

2. ประเภท

2.1. การฝีมือและศิลปหัตถกรรม

2.2. เกมส์ กีฬา และกรีฑา

2.3. ละครและภาพยนตร์

2.4. ดนตรีและร้องเพลง

2.5. งานอดิเรก

2.6. กิจกรรมทางสังคม

2.7. เต้นรำ ฟ้อนรำ

2.8. กิจกรรมนอกเมือง

2.9. ทัศนศึกษา

2.10. กิจกรรมพูด เขียน อ่าน ฟัง

2.11. กิจกรรมอาสาสมัคร

3. ความหมาย

3.1. กิจกรรมที่คนเราใช้เวลาว่างจากภารกิจงานประจำโดยเข้าร่วมด้วยความสมัครใจ เพื่อก่อให้เกิดการพัฒนาหรือความเจริญงอกงามทางกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา

4. องค์ประกอบที่สำคัญ

4.1. เป็นกิจกรรม (Activity)

4.2. ทำในเวลาว่าง (Leisure Time)

4.3. ความสมัครใจ (Voluntary)

4.4. ความสุขเพลิดเพลิน (Pleasure)

4.5. ถูกต้องตามกฎหมายและวัฒนธรรม ประเพณี (In Law, Culture and Tradition)