กระบวนทัศน์ใหม่การพัฒนา

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
กระบวนทัศน์ใหม่การพัฒนา by Mind Map: กระบวนทัศน์ใหม่การพัฒนา

1. การวัดและประเมินผลตามสภาพจริง

1.1. •หลักการวัดและประเมินผลตามสภสพจริง -ใช้ผู้ประเมินหลายๆฝ่าย -ใช้เครื่องมือและวิธีการหลายชนิด - จีดการประเมินหลายครั้ง •หลักการประเมินผลในชั้นเรียนและสถานศึกษา - เช่น การประเมินผลเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ •เกณฑ์การประเมินผลตามสภาพจริง - ชุดขอบแนวทางการให้คะแนนการประเมินงาน - แนวทางการให้คะแนนที่ใช้ประเมินงาน

2. การจัดการเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการไปสู่เป้าหมาย

2.1. - รูปแบบแนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการจักการเรียนรู้ - บทบาทผู้เอื้ออำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ - เน้นการจัดการเรียนรู้กระบวนการไปสู่เป้าหมาย - การจัดทำหน่วยการเรียนรู้ที่สมบูรณ์

3. หลักสูตรสถานศึกษา

3.1. •ลักษณะเด่น - เป็นกรอบทิศทางในการจัดทำหลักสูตร - เป็นเป้าหมายการพัฒนาการเรียนรู้ •วิสัยทัศน์ - มุ่งพัฒนาผู้เรียนทั้งร่างกาย ความรู้ คุณธรรม

4. สาระสำคัญหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช2551

4.1. •มี3มิติ - รูปแบบ - สาระ - ปกระบวนการและเป้าหมาย •หลักสูตรสถานศึกษา คือ หลักสูตรท้องถิ่น - สถานศึกษาต้องอยู่ในชุมชนสังคมที่แตกต่าง - หลักสูตรสถานศึกษาได้ปรับหลักสูตรให้เหมาะสม - มีลักษณะหลักสูตรความเป็นท้องถิ่นที่มีเอกลักษณ์ - การจีดทำของหลักสูตรสะท้อนจุดเน้นเกี่ยวกับภูมิปัญญา

5. ปัจจัยที่มีอิทธิพลและส่งผลต่อการพัฒนาหลักสูตร

5.1. - ปัจจัยบริบททางด้านสังคม - ปัจจัยบริบททางด้านกลุ่มเป้าหมาย(ผู้เรียน) - ปัจจัยบริบททางด้านเทคโนโลยี - ปัจจัยบริบททางด้านคุณธรรมจริยธรรม