ผลกระทบของการใช้5G

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ผลกระทบของการใช้5G by Mind Map: ผลกระทบของการใช้5G

1. เศษฐกิจ

1.1. ด้านบวก

1.1.1. 1.ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตมีความเสถียร และความเร็วสูง

1.1.2. 2.นำหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติเข้ามาใช้ในภาคอุตสาหกรรม

1.2. ด้านลบ

1.2.1. 1.อุตสาหกรรมบางอย่างที่ไม่สามารถปรับตัวทันอาจปิ

1.2.2. 2.ผู้ชายที่ไม่สามารถปรับตัวตามเทคโนโลยีได้ทันจะมีรายได้ลดลง

2. สังคม

2.1. ด้านบวก

2.1.1. 1.ช่วยแก้ปัญหาของการผ่าตัดทางไกลและบริการทางสุขภาพ

2.1.2. 2.สัญญาณอินเทอร์เน็ตเน็ตจะครอบคลุมพื้นที่มากขึ้น

2.2. ด้านลบ

2.2.1. 1.คนมีปฏิสัมพันธ์กันลดลง ทำให้เกิดปัญหาครอบครัว และคนรอบข้าง

2.2.2. 2.อาจก่อให้เกิดปัญหาอาชญากรรม

3. สิ่งแวดล้อม

3.1. ด้านบวก

3.1.1. 1.ประยุกต์ใช้ในการจราจร เพื่อแก้ปัญหาการจราจรติดขัด

3.1.2. 2.เชื่อมต่อกับเกษตรอัจฉริยะ ส่งผลให้เกิดการประหยัดทรัพยากรในการทำการเกษตร

3.2. ด้านลบ

3.2.1. 1.อุปกรณ์เดิมไม่สามารถรองรับเครือข่าย5Gได้ จะกลายเป็นขยะอิเล็กทรอนิกส์