ความสัมพันธ์ระหว่าง5Gกับศาสตร์อื่น

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ความสัมพันธ์ระหว่าง5Gกับศาสตร์อื่น by Mind Map: ความสัมพันธ์ระหว่าง5Gกับศาสตร์อื่น

1. ความรู้วิศวกรรมศาสตร์

1.1. เรื่อง อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

2. ความรู้วิทยาศาสตร์ เรื่องช่วงคลื่นความถี่

3. ความรู้วิทยาการคำนวณ

3.1. เรื่องเทคโนโลยีความปลอดภัยของข้อมูล