ความสัมพันธ์ระหว่าง 5G กับศาสตร์อื่น

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ความสัมพันธ์ระหว่าง 5G กับศาสตร์อื่น by Mind Map: ความสัมพันธ์ระหว่าง 5G กับศาสตร์อื่น

1. ความรุ้วิทยาการคำนวน

1.1. เทคโนโลยีความปลอดภัยของข้อมูล

2. ความรุ้วิทยาศาสตร์

2.1. ช่วงเคลื่อนถี่

3. ความรุ้วิศกรรมศาสตร์

3.1. อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ การติดต่อสื่อข้อมูลสารผ่านเครือข่ายอิืนเทอร์นิกส์