การเปลี่ยนแปลงเครือข่ายไร้สาย

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
การเปลี่ยนแปลงเครือข่ายไร้สาย by Mind Map: การเปลี่ยนแปลงเครือข่ายไร้สาย

1. 1g

1.1. ยุคของโทรศัพท์เคลื่อนที่และเครือข่ายไร่สายแบบเอนาล็อก

2. 2g

2.1. ยุคแรกของโทรศัพทืเคลื่อนที่และเครือข่ายไร่สายแบบดีจีทัน

3. 3g

3.1. ยุคที่เน้นการรับส่งข้อมลูผ่านเครือข่ายไร้สายโทรศัพท์เคลื่อนที่อินเทอร์เน็ตได้

4. 4g

4.1. ยุคของเครือข่ายไร้สายความเร็วสูงรับส่งข้อมลูได้ชนิดต่างงที่มีปริมาณมาก

5. 5g

5.1. ยุคที่อุปกรณ์อีเล็กทอร์นิกส์สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้