การเปลี่ยนแปลงเครือข่ายไร้สาย

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
การเปลี่ยนแปลงเครือข่ายไร้สาย by Mind Map: การเปลี่ยนแปลงเครือข่ายไร้สาย

1. 1G

1.1. ยุคของโทรศัพท์เคลื่อนที่และเครือข่ายไร้สายแบบแอนะล็อก

2. 2G

2.1. ยุคแรกของโทรศัพท์เคลื่อนที่และเครือข่ายไร้สายแบบดิจิทัล

3. 3G

3.1. ยุคที่เน้นการรับส่งข้อมูลผ่านเครือข่ายไร้สายโทรศัพท์เคลื่อนที่

4. 4G

4.1. ยุคของเครือข่ายไร้สายความเร็วสูงสามารถรับส่งข้อมูลชนิดต่างๆ

5. 5G

5.1. ยุคที่อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้สามารถรับส่งข้อมูลที่มีความละเอียดสูงได้อย่างรวดเร็ว