ความสัมพันธ์ระหว่าง5gกับศาสตร์อื่นๆ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ความสัมพันธ์ระหว่าง5gกับศาสตร์อื่นๆ by Mind Map: ความสัมพันธ์ระหว่าง5gกับศาสตร์อื่นๆ

1. ความรุ้วิทยาการคำนวน

1.1. เทคโนโลยีความปลอดภัยของข้อมูล

2. ความรุ้วิทยาศาสตร์

2.1. ช่วงคลื่นความถี่มาใช้พัฒนาการรับ-ส่งข้อมลูของการใช้ได้หลายชุดพร้อมกันในช่วงความถี่เดียว

3. ความรู้วิศวกรรมศาสตร์

3.1. มาใช้เป็นเกณวิธ๊