ความสัมพันธ์ระหว่าง5Gกับศาสตร์อื่น

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ความสัมพันธ์ระหว่าง5Gกับศาสตร์อื่น by Mind Map: ความสัมพันธ์ระหว่าง5Gกับศาสตร์อื่น

1. ความรู้วิทยาการคำนวณ

1.1. เทคโนโลยีความปลอดภัยของข้อมูล

2. ความรู้วิทยาศาสตร์

2.1. ช่วงคลื่นความถี่

3. ความรู้วิศวกรรมสาสตร์

3.1. อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

3.2. การติดต่อสื่อสารข้อมูลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต