ผลกระทบของการใช้5G

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ผลกระทบของการใช้5G by Mind Map: ผลกระทบของการใช้5G

1. เศรษฐกิจ

1.1. ด้านบวก ระบบเครือข่ายมีความเสถียรและความเร็วสูงขึ้น ด้านลบ ผู้ขายที่ไม่สามารถปรับตัวตามเทคโนโลยีได้ทันจะมีรายได้ลดลง

2. สังคม

2.1. ด้านบวก ช่วยแก้ปัญหาของการผ่าตัดทางไกลและการบริการสุขภาพให้คำปรึกษาสุขภาพผ่านระบบทางไกล ด้านลบ มีการใช้หุ่นยนต์ในอุตสาหกรรมมากขึ้นทำให้แรงงานที่ไม่มีคุณภาพถูกเลิกจ้างก่อให้เกิดอัตราการว่างงาน

3. สิ่งแวดล้อม

3.1. ด้านบวก ประยุกต์ใช้ในการจัดการจราจรเพื่อแก้ปัญหาการจราจรติดขัด ด้านลบ อุปกรณ์ที่ไม่สามารถรองรับเครือข่าย5Gได้จะกลายเป็นขยะ