ผลกระทบของการใช้ 5G

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ผลกระทบของการใช้ 5G by Mind Map: ผลกระทบของการใช้ 5G

1. เศรษฐกิจ

1.1. ด้านบวก

1.1.1. ช่วยให้ประสิทธิภาพการทำงานของปัญญาประดิษฐ์ในการรับส่งข้อมูลที่มีปริมาณมากได้

1.1.2. ภายในการเกษตรจะสรมารถเพิ่มมูลค่าการผลิตต่อไร่ให้สูงขึ้นได้

1.1.3. ผู้ค้ารายย่อยมีช่องทางในการจำหน่ายสินค้าและบริการมากขึ้น

1.1.4. นำหุ่นยนต์และระบบอัตโมมัติเข้ามาใช้ในภาคอุตสาหกรรมมากขึ้น

1.1.5. ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตมีความเสถียร และความเร็วสูงขึ้น

1.2. ด้านลบ

1.2.1. ราคาสินค้าทางการเกษตรอาจสูงขึ้นเนื่องจากมีกานบวกค่าเทคโนโลยีในราคาสินค้า

1.2.2. เกษตรกรรายย่อยไม่สามารถปรับตัวได้ทันกับเทคโนโลยีอาจขาดทุนหรือเลิกทำเกษตร

1.2.3. ผู้ให้บริการระบบเครือข่ายมีต้นทุนที่เพิ่มขึ้น

1.2.4. อุตสาหกรรมบางอย่างที่ไม่สามารถปรับตัวทันอาจจะปิดตัวลง

2. สังคม

2.1. ด้านบวก

2.1.1. การรับส่งข้อมูลที่รวดเร็วขึ้น

2.1.2. ช่วยแก้ปัญหาของการผ่าตัดทางไกลและบริการสุขภาพ

2.2. ด้านลบ

2.2.1. ผู้ใช้อาจละเมิดหรือผิดพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ได้ง่ายขึ้น

2.2.2. มีการใช้หุ่นยนต์ฬนอุตสาหกรรมมากขึ้นทำให้แรงงานที่ไม่มีคุณภาพถูกเลิกจ้างก่อให้เกิดอัตรการว่างงาน

2.2.3. คนมีปฏิสัมพันธ์กันลดลง

2.2.4. สัญญานอินเทอร์เน็ตจะครอบคุมพื้นที่มากขึ้น

3. สิ่งแวดล้อม

3.1. ด้านบวก

3.1.1. ประยุกต์ใช้กับอุปกรณ์ตรวจวัดคุณภาพอากาศ

3.1.2. ประยุกต์ใช้ในการจัดการจราจร

3.1.3. เชื่อมต่อกับเกษตรอัจฉริยะ

3.1.4. ความเร็ว

3.2. ด้านลบ

3.2.1. อุปกรณ์เดิมที่ไม่สามารถรับรองเครือข่าย 5G ได้