BAB 2 : FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KETIDAKFAHAMAN MURID TINGKATAN 2 DAERAH PENDANG DALAM SUBJEK MAT...

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
BAB 2 : FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KETIDAKFAHAMAN MURID TINGKATAN 2 DAERAH PENDANG DALAM SUBJEK MATEMATIK SEMASA PEMBELAJARAN ATAS TALIAN DILAKSANAKAN by Mind Map: BAB 2 : FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KETIDAKFAHAMAN MURID TINGKATAN 2 DAERAH PENDANG DALAM SUBJEK MATEMATIK SEMASA PEMBELAJARAN ATAS TALIAN DILAKSANAKAN

1. KAJIAN LEPAS

1.1. Komunikasi Antara Guru Dan Murid

1.1.1. Komunikasi antara tenaga pengajar dan pelajar mempunyai keupayaan untuk meningkatkan pengalaman belajar dan membuat persediaan positif. (Alawamleh, Al-Twait, & Al-Saht, 2020)

1.1.2. Melalui komunikasi dalam talian, pelajar mengalami kesukaran untuk memahami keperibadian dan gaya pengajaran pengajar.(Dickenson, 2017)

1.1.3. Terdapat lima jenis komunikasi iaitu komunikasi intrapersonal, komunikasi interpersonal, komunikasi kumpulan kecil, komunikasi awam/khalayak dan arah komunikasi.(Zurida Abdul Manan, 2007)

1.2. Internet Dalam Pendidikan

1.2.1. Sambungan internet yang boleh dipercayai kini menjadi penting untuk bekerja dari rumah; mengakses e-pembelajaran, telemedicine, menjalankan urus niaga kewangan; gunakan hiburan dalam talian dan sentiasa berhubung dengan berita, keluarga, dan rakan. (Bhandari, 2020)

1.2.2. Sebanyak 52.6% bersetuju bahawa mereka telah mendapat capaian internet yang baik, 31.6% kurang baik dan sebanyak 7.9% sahaja yang tidak mempunyai capaian internet yang baik. Kebanyakan pelajar yang mempunyai capaian internet yang baik adalah disebabkan mereka tinggal di kawasan Bandar. (Hasnah Hussiin, 2020)

1.2.3. Banyak negara telah mengambil langkah seperti mengedarkan peranti untuk meningkatkan akses ke kelas dalam talian. Di Finland, beberapa negeri di China, dan Amerika Syarikat, pelajar boleh meminjam alat digital dari sekolah untuk mengakses platform pembelajaran dalam talian. (Ya Shin Wan, 2020)

1.3. Persekitaran Pembelajaran

1.3.1. Persekitaran pembelajaran dalam talian biasanya merujuk kepada persekitaran maya di mana pembelajaran berlaku dan bukannya persekitaran fizikal. Persekitaran fizikal di mana pembelajaran dalam talian dilaksanakan, telah diabaikan oleh penyelidik dan pendidik.(Zhu & Hua, 2020)

1.3.2. Kehadiran sosial didefinisikan sebagai tahap di mana pelajar merasakan hubungan sosial dan emosi dengan orang lain dalam persekitaran dalam talian. (Cleveland-Innes & Campbell, 2012)

1.3.3. Untuk transformasi persekitaran rumah menjadi persekitaran yang mesra untuk proses pengajaran dan pembelajaran, beberapa kaedah boleh diguna pakai seperti menyediakan ruang pengajaran yang kondusif, menguruskan masa secara efektif, dan mewujudkan kumpulan interaksi warga pendidik secara maya. (Mohd Faeiz Pauzi, Siti Norazlina Juhari, Salman Amiruddin, & Nurulhuda Mat Hassan, 2020)

1.3.4. Sebilangan pelajar mungkin mengalami ketakutan dan kebimbangan ketika menukarkan kelas mereka ke format dalam talian. Namun, majoriti telah melakukannya dengan cepat dan dalam jangka masa yang singkat.(Olmos-Gómez, 2020)

2. PENGENALAN

2.1. Membincangkan tentang komunikasi dua hala antara guru dan murid

2.2. Membincangkan internet dalam pendidikan

2.3. Membincangan persekitaran pembelajaran

2.4. Membincangkan kajian – kajian lepas yang berkaitan dengan tajuk kajian

3. RUMUSAN

3.1. Membincangkan tentang persekitaran pembelajaran, pengadaptasian pelajar dengan persekitaran baru dan tranformasi persekitaran rumah kepada persekitaran pembelajaran atas talian.

3.2. Membincangkan tentang kepentingan internet semasa pandemik, kesan kepada mereka yang serba kekurangan dan beberapa langkah yang diambil oleh beberapa negara untuk mengatasinya.

3.3. Membincangkan tentang jenis komunikasi, kepentingan komunikasi antara guru dan murid dan kesukaran yang dihadapi semasa berkomunikasi ketika pembelajaran atasa talian.

4. RUJUKAN

4.1. Alawamleh, M., Al-Twait, L. M., & Al-Saht, G. R. (2020). The effect of online learning on communication between instructors and students during COVID-19 pandemic. Asian Education and Development Studies, ahead-of-print(ahead-of-print). doi:10.1108/aeds-06-2020-0131

4.2. Bhandari, V. (2020). Improving internet connectivity during COVID-19. SSRN Electronic Journal. doi:10.2139/ssrn.3688762

4.3. Cleveland-Innes, M., & Campbell, P. (2012). Emotional presence, learning, and the online learning environment. The International Review of Research in Open and Distributed Learning, 13(4), 269. doi:10.19173/irrodl.v13i4.1234

4.4. Dickenson, A. (2017). Communicating with the online student: The impact of E-mail tone on student performance and teacher evaluations. Journal of Educators Online, 14(2). doi:10.9743/jeo.2017.14.2.5

4.5. Hasnah Hussiin. (2020, September 2). Kesan COVID-19 Kepada Pelajar UMP: Satu Kajian Ringkas. Retrieved from https://news.ump.edu.my/experts/kesan-covid-19-kepada-pelajar-ump-satu-kajian-ringkas

4.6. Mohd Faeiz Pauzi, Siti Norazlina Juhari, Salman Amiruddin, & Nurulhuda Mat Hassan. (2020). Covid-19: Pengajaran dan Pembelajaran Sewaktu Krisis Pandemik. Jurnal Refleksi Kepimpinan, 3, 96-105. Retrieved from COVID-19: Pengajaran dan Pembelajaran Sewaktu Krisis Pandemik | Jurnal Refleksi Kepemimpinan

4.7. Olmos-Gómez, M. D. (2020). Sex and careers of University students in educational practices as factors of individual differences in learning environment and psychological factors during COVID-19. International Journal of Environmental Research and Public Health, 17(14), 5036. doi:10.3390/ijerph17145036

4.8. Wan, Ya Shin. (2020). Education during COVID-19. Retrieved from https://www.researchgate.net/publication/340860261_Education_during_COVID-19

4.9. Zhu, W., & Hua, Y. (2020). A model of perception of ambient learning environment, perception of online learning environment and learning environment satisfaction: A survey instrument. doi:10.31234/osf.io/gcuza

4.10. Zurida Abdul Manan. (2007). Komunikasi Antara Guru dan Murid dalam Pengajaran Penulisan Bahasa Melayu (Master's thesis). Retrieved from https://ir-upsi-edu-my.ezpustaka2.upsi.edu.my/doc.php?t=d&id=1115ebe5d164de313efaed6583875ac25fe19d2443499

5. BY : SITI AISYAH BINTI ABU BAKAR (D20182085861)