მეტყველების ნაწილები

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
მეტყველების ნაწილები by Mind Map: მეტყველების ნაწილები

1. ვინ-რა?

2. არსებითი სახელი შეიძლება იყოს:

3. ნაცვალსახელი

3.1. პირის,ჩვენებითი

3.1.1. მიმართებითი

3.1.1.1. უარყოფითი

3.1.1.1.1. განუსაზღვრელობითი

3.2. კუთვნილებითი

3.2.1. კითხვითი

3.2.1.1. კითხვით-კუთვნილებითი

3.2.1.1.1. განსაზღვრებითი

4. ზმნა

4.1. აღნიშნავს

4.1.1. საგნის მოქმედებას

4.1.2. საგნის მდგომარეობას

5. კავშირი

5.1. მაერთებელი და მაქვემდებარებელი

6. ზმნიზედა

6.1. რამდენიმე სახისა:დროის, ადგილის,ვითარების.