Một số hệ điều hành phổ biến

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Một số hệ điều hành phổ biến by Mind Map: Một số hệ điều hành phổ biến

1. MS-DOS

1.1. Ưu Điểm

1.1.1. Trực tiếp lệnh cho phần cứng

1.2. Nhược Điểm

2. Windows

3. UNIX và LINUX