Tác phẩm " Tuyên ngôn Đảng Cộng Sản"

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Tác phẩm " Tuyên ngôn Đảng Cộng Sản" by Mind Map: Tác phẩm " Tuyên ngôn Đảng Cộng Sản"

1. Khái quát chung về tác giả

1.1. C. Mác ( 1818- 1883)

1.2. Ph. Ăngghen ( 1820- 1895 )

2. Khái quát chung về tác phẩm

2.1. Hoàn cảnh ra đời: Khách quan- Chủ quan Khách quan: những điều kiện kinh tế, chính trị - xã hội đã chín muồi trong lịch sử. Tác phẩm ra đời vào thời điểm quyết định trong quá trình chuyển biến của chủ nghĩa xã hội khoa học đấu tranh với các trào lưu tư tưởng lỗi thời và phản động để thâm nhập phong trào công nhân. Chủ quan: Tuyên ngôn của Đảng cộng sản là kết quả của quá trình trưởng thành về lập trường, quan điểm, sự thành thục về phương pháp luận là kết quả của quá trình hoạt động sáng tạo về lý luận và thực tiễn của C.Mác và Ph.Ăngghen.

2.1.1. Những tư tưởng cơ bản của tác phẩm: 1. TNĐCS khẳng định hai nguyên lý của chủ nghĩa Mác 2. TNĐCS khẳng định giai cấp vô sản chỉ có thể tự giải phóng 3. TNĐCS công khai trước thế giới về chiến lược, sách lược của Đảng Cộng Sản 4. TNĐCS vạch trần bản chất phản động, bảo thủ, lỗi thời của các trào lưu tư tưởng phi khoa học

2.1.1.1. Nội dung cơ bản của tác phẩm: 1.Khẳng định chủ nghĩa tư bản ra đời là 1 bước tiế 2. Khẳng định sứ mệnh lịch sử của giai cấp vô sản

2.1.1.1.1. Ý nghĩa của tác phẩm: 1. Đánh dấu sự hình thành về cơ bản lý luận của chủ nghĩa Mác 2. Là sự kết tinh những tinh hoa trí tuệ loài người 3. Là bản cương lĩnh cách mạng đầu tiên của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế