Get Started. It's Free
or sign up with your email address
PP-KT-ĐG by Mind Map: PP-KT-ĐG

1. .

1.1. PP kiểm tra viêt

1.1.1. Câu hỏi

1.1.1.1. Em hãy nêu bước thực hiện sao chép màu?

1.1.2. Các dạng CH trắc nghiệm

1.2. PP quan sát

1.3. PP Vấn đáp

1.3.1. Vấn đáp gợi mở

1.3.1.1. - Làm cách nào để chỉnh sửa ảnh sau khi chèn vào trang chiếu?

1.3.2. Vấn đáp củng cố

1.3.2.1. - Nêu các thực hiện chỉnh sửa ảnh sau khi chèn vào trang chiếu?

1.3.3. Vấn đáp ktra

1.3.3.1. Câu hỏi TN: Hãy chọn phát biểu SAI trong các biểu thức phát sau đây:

1.3.4. Vấn đáp tổng kết

1.4. PP đánh giá HS học tập

1.4.1. Hồ sơ tiến bộ

1.4.2. Hồ sơ quá trình

1.4.2.1. Gv phát phiếu đánh giá kết quả quá trình học tập dựa trên sản phẩm lưu trữ trên máy tính có lời nhận xét của GV

1.4.3. Hồ sơ tiêu đề

1.4.4. Hồ sơ thành tích

1.5. PP đánh giá sản phẩm học tập

1.5.1. Phiếu HT

1.5.2. Phiếu thực hành

1.5.3. Sản phẩm CS, ICT

1.5.3.1. Giao bài tập: Thiết lập trình chiếu giới thiệu về quê hương em, HS trình chiếu nhóm, sau đó GV phát hướng dẫn đánh giá nhóm hoạt động. SP của HS

1.5.4. Sản phẩm dự án