"โคโคบอร์ด" ผลิตภัณฑ์ทดแทนไม้จากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
"โคโคบอร์ด" ผลิตภัณฑ์ทดแทนไม้จากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร by Mind Map: "โคโคบอร์ด" ผลิตภัณฑ์ทดแทนไม้จากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร

1. ความรู้

1.1. 1.วิชาการงานอาชีพ

1.2. 2.วิชาฟิสิกส์

1.3. 3.วิชาเคมี

2. หลักการ

2.1. 1.ความรู้ด้านการออกแบบ

2.2. 2.ความรู้เรื่องการคำนวณแรงโน้มถ่วงของโลก

2.3. 3.ความรู้ด้านการใช้การฟอร์มาลดีไฮต์

3. ทักษะ

3.1. 1.จรรยาบรรณ

3.2. 2.คุณธรรมจริยธรรม

3.3. 3.ความคิดสร้างสรรค์

3.4. 4.การคิดอย่างมีวิจารณญาณ

3.5. 5.การคิดเชิงระบบ