ศตวรรษที่ 21 (21st)

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ศตวรรษที่ 21 (21st) by Mind Map: ศตวรรษที่ 21 (21st)

1. 3Rs

1.1. - การอ่านออก (การอ่าน)

1.1.1. การอ่านเป็นพื้นฐานของการพัฒนาคน พัฒนาชาติ คุณพ่อคุณแม่ควรเริ่มต้นปลูกฝังเรื่องการอ่านตั้งแต่ลูกยังเล็กๆ เล่านิทานให้ลูกฟัง เลือกหนังสือให้เหมาะกับวัยของลูก เมื่อลูกโตขึ้นก็เปิดโอกาสให้เขาเลือกอ่านหนังสือที่สนใจ

1.2. - การเขียนได้ (Writing)

1.2.1. การเขียนเป็นพัฒนาการทางภาษาที่มีความสำคัญไม่น้อยกว่าการฟัง การพูดและการอ่าน การเขียนของลูกจะเริ่มจากหยิบจับ ขีด เขียน อย่างสะเปะสปะ เพราะยังไม่สามารถบังคับข้อมือได้

1.3. - การคิดเลขเป็น (Arithmetics)

1.3.1. ทักษะทางคณิตศาสตร์ช่วยให้ลูกคิดอย่างเป็นระบบ มีเหตุผล มีแบบแผน ช่วยพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหาหรือสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม

2. 8Cs

2.1. (1) ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา (Critical Thinking and Problem Solving)

2.2. (2) ทักษะด้านการสร้างสรรค์และนวัตกรรม (Creativity and Innovation)

2.3. (3) ทักษะด้านความเข้าใจต่างวัฒนธรรมต่างกระบวนทัศน์ (Cross-Cultural Understanding)

2.4. (4) ทักษะด้านความร่วมมือ การทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ (Collaboration, Teamwork and Leadership)

2.5. (5) ทักษะการสื่อสารสารสนเทศ และการรู้เท่าทันสื่อ (Communications, Information and Media Literacy )

2.6. (6) ทักษะด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Computing and ICT Literacy)

2.7. (7) ทักษะอาชีพและทักษะการเรียนรู้ (Career and Learning Skills)

2.8. (8) ความมีเมตตา กรุณา มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม (Compassion)