Τομείς Παραγωγής της Οικονομίας

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Τομείς Παραγωγής της Οικονομίας by Mind Map: Τομείς Παραγωγής της Οικονομίας

1. Πρωτογενής Τομέας

1.1. Συλλεκτική Παραγωγή

1.1.1. 1. ...................................

1.1.2. 2. ...................................

1.2. Γεωργική Παραγωγή

1.2.1. 3. .................................

1.2.2. 4. .................................

2. Δευτερογενής Τομέας

2.1. Μεταποίηση

2.1.1. Οικοτεχνία

2.1.1.1. 5. ...........................

2.1.2. Βιοτεχνία

2.1.2.1. 6. .............................

2.1.3. Βιομηχανία

2.1.3.1. 7. ..............................

2.2. Κατασκευές

2.2.1. 8. ..............................

2.3. Παραγωγή Ενέργειας

2.3.1. 9. ..............................

3. Τριτογενής Τομέας

3.1. Εμπόριο

3.1.1. 10. .........................

3.1.2. 11. .........................

3.2. Υπηρεσίες

3.2.1. 12. ...........................

3.2.2. 13. ...........................

3.3. Τουρισμός

3.3.1. 12. ...........................

3.3.2. 14. ...........................

4. Τεταρτογενής Τομέας

4.1. ΜΜΕ

4.1.1. 15. ............................

4.2. Έρευνα και Καινοτομία

4.2.1. 16. .............................

4.3. Νέες Τεχνολογίες

4.3.1. 17. .............................