ช่างขัดเงาแม่พิมพ์

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ช่างขัดเงาแม่พิมพ์ by Mind Map: ช่างขัดเงาแม่พิมพ์

1. ระดับ 2 ขัดผิวแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกด้วยหินขัด

1.1. 1. เตรียมหินขัดและอุปกรณ์ช่วยในการขัด

1.2. 2. ขัดผิวแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกด้วยหินขัด

1.3. 3. ทำความสะอาด

1.4. 4. ตรวจสอบผิวงาน

2. ระดับ 3 ขัดผิวแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกด้วยกระดาษทราย

2.1. 1. เตรียมอุปกรณ์ช่วยในการขัด และเลือกกระดาษทราย

2.2. 2. ขัดผิวแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกด้วยกระดาษทราย

2.3. 3. ทำความสะอาด

2.4. 4. ตรวจสอบผิวงาน

3. ระดับ 4 ขัดผิวแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกด้วยครีมเพชร

3.1. 1. เลือกครีมเพชร

3.2. 2. เตรียมอุปกรณ์ช่วยในการขัด

3.3. 3. ขัดผิวแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกด้วยครีมเพชร

3.4. 4. ทำความสะอาด

3.5. 5. ตรวจสอบผิวงาน