ผลกระทบของการใช้การจัดการโลจิติกส์

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ผลกระทบของการใช้การจัดการโลจิติกส์ by Mind Map: ผลกระทบของการใช้การจัดการโลจิติกส์

1. เศษฐกิจ

1.1. ด้านบวก

1.1.1. เพิ่มรายได้ให้ประชาชน และยังสามารถลดต้นทุนในการผลิต พัฒนาผลิตภัณฑ์และขนส่ง

1.2. ด้านลบ

1.2.1. มีการติดต่อสื่อสารในหลายหน่วยงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ อีกทั้งจะต้องใช้งบประมาณลงทุนจำนวนมาก เพื่อให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

2. สังคม

2.1. ด้านบวก

2.1.1. ผู้ประกอบการสามารถขายสินค้าได้สะดวกรวดเร็ว และยังช่วยลดอุบัติเหตุใการดำเนินงานได้เป้นอย่างดี

2.2. ด้านลบ

2.2.1. ลดการใช้แรงงานในการผลิต ทำให้เกิดการว่างงาน มีการประสานหลายหน่วยงาน ซึ่งหลายครั้งทำให้เกิดความขัดแย้ง

3. สิ่งแวดล้อม

3.1. ด้านบวก

3.1.1. เกิดของเสียจากกระบวนการน้อย

3.2. ด้านลบ

3.2.1. มีความต้องการใช้พลังงานและทรัพยากรมากขึ้น ส่งผลให้เกิดมลพิษทางอากาศ มลพิษททางน้ำและมลพิษอื่นๆมากยิ่งขึ้น