ส่วนประกอบของระบบคอมพิวเตอร์

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ส่วนประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ by Mind Map: ส่วนประกอบของระบบคอมพิวเตอร์

1. 1.ซอฟต์แวร์

2. 2.ฮาร์ดแวร์

3. 3.บุคลากร

4. 4.ข้อมูลและสารสนเทศ

5. 5.กระบวนการทำงาน

6. ซอฟต์แวร์ระบบ

7. ซอฟต์แวร์ประยุกต์

8. หน่วยรับข้อมูล

9. หน่วยประมวลผลกลาง

10. พายุความจำแรม

11. หน่วยแสดงผลลัพธ์

12. หน่วยเก็บข้อมูลสำรอง

13. ผู้ใช้คอมพิวเตอร์

14. ผู้เชี่ยวชาญทางด้านคอมพิวเตอร์

15. ข้อมูล คือ ได้จากการสำรวจจริง แต่ สารสนเทศ คือ ได้จากข้อมูลไม่ผ่านกระบวนการหนึ่งก่อน

16. สารสนเทศ เป็นสิ่งที่ผู้บริหาารนำไปใช้ช่วยในการตัดสินใจ

17. อาจารย์อย่าแปลไทยน่ะครับตัวหนังสือมันจะเพี้ยน