ประโยชน์ของการจัดการโลจิติกส์

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ประโยชน์ของการจัดการโลจิติกส์ by Mind Map: ประโยชน์ของการจัดการโลจิติกส์

1. กระบวนการผลิตมีประสิทธิภาพ

1.1. ออกแบบการนำเข้าวัตถุดิบการลำเลียงวัตถุดิบ และการแปลงวัตถุดิบเป็นสินค้าให้เกิดประโยชน์สูงสุด

2. ได้เปรียบทางการแข่งขัน

2.1. เพิ่มประสิทธิภาพการค้าการบริการลูกค้า จัดการขนส่งสินค้าอย่างรวดเร็ว ลดปัญหาข้อผิดพลาดในทุกกระบวนการตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ

3. ลดต้นทุนเพื่อเพิ่มผลกำไร

3.1. พัฒนาการขนส่งถ่ายวัสดุ ให้สะดวกและรวดเร็ว เพื่อลดระยะเวลาในการผลิตสินค้าให้รวดเร็ว ปลอดภัย และประหยัด