การประยุคต์ไช้ 5G

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
การประยุคต์ไช้ 5G by Mind Map: การประยุคต์ไช้ 5G

1. รถยนต์ไร้คนขับ

1.1. เชื่อมต่อเซ็นเซอร์และอุปกรณ์จำนวนมากทำไห็สามารถรับส่งข้อมูลได้

2. การพยาการ์อากาศ

2.1. เมือ่ตั้งใจไปสวนสาธรณะแต่ตรวจสอบสภาพอากาศในสมาร์ตโฟน

3. บ้านอัฉริยะ

3.1. เมื่อออกจากบ้านเซ็นเซอร์ภายในบ้านจะสื่อสารกับสมาร์ตโฟน และล็อกประตูหน้าบ้าน

4. การถ่ายทอดสด

4.1. ทำไห้ผู้อื่นรับชมเหตูการณ์ได้ทันทีแม้ไม่ได้อยู่ไนสถานที่จริง

5. เทคโนโลยี

5.1. ทำไห้ผู้ชมสามารถรับรู้ประสบการณ์ได้เสมือนเข้าชมไนสภาพแวดล้อมจริง

6. การเกษตรอัฉริยะ

6.1. นำอุปกรณ์้ซ็นเซอร์ต่างๆ มาเชื่อมต่อกับโครงข่ายเพื่อเก็บข้อมูลความชื้น

7. หุ่นยนต์ควบคุมการทำงานในโรงงาน

7.1. สามารถควบคุมหรือสั่งงานได้ไนระยะไกลในกระบวนการผลิตที่อันตราย

8. นวัตกรรมการดูแลสุขภาพอัฉริยะ

8.1. อุปกรณ์สวมไส่ติดตามตัวสามารถเก็บข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพ เช่น สัญญานชีพความดันโลหิต