Get Started. It's Free
or sign up with your email address
CHÚ Ý by Mind Map: CHÚ Ý

1. ĐỊNH NGHĨA

1.1. Chú ý là sự tập trung của ý thức vào một hay một nhóm sự vật,hiện tượng để định hướng hoạt động, đảm bảo điều kiện cần thiết cho hoạt động tiến hành có hiệu quả.

2. PHÂN LOẠI CHÚ Ý

2.1. CHÚ Ý KHÔNG CHỦ ĐỊNH

2.1.1. Định nghĩa

2.1.1.1. Không có mục đích tự giác

2.1.1.2. Không cần sự nỗ lực của bản thân

2.1.1.3. Không sử dụng biện pháp thủ thuật nào

2.1.2. Đặc điểm

2.1.2.1. Độ mới lạ của kích thích

2.1.2.2. Cường độ kích thích

2.1.2.3. Độ hấp dẫn của vật kich thích

2.2. CHÚ Ý CỦA CHỦ ĐỊNH

2.2.1. Định nghĩa

2.2.1.1. Có mục đích tự giác, có biện pháp.

2.2.1.2. Không tùy thuộc vào đối tượng, cường độ kích thích.

2.2.1.3. Tập trung tiến hành tiến hành một hoạt động theo một động cơ nhất định.

2.2.2. Đặc điểm

2.2.2.1. Có mục đích tự giác, có kế hoạch biện pháp.

2.2.2.2. Có liên quan chặt chẽ với hệ thống tín hiệu thứ hai,tính cảm, hứng thú của cá nhân.

2.2.2.3. Tính bền vững cao.

2.2.2.4. Đòi hỏi sự nỗ lực ý chí nhất định của chủ thể.

2.3. CHÚ Ý SAU CHỦ ĐỊNH

2.3.1. Là chú ý của chủ định

2.3.1.1. Không đòi hỏi sự căng thẳng

2.3.1.2. Không cần sự cố gắng.

3. THUỘC TÍNH CƠ BẢN

3.1. SỰ TẬP TRUNG CỦA CHÚ Ý

3.2. TÍNH BỀN VỮNG CỦA CHÚ Ý

3.3. SỰ PHÂN PHỐI CHÚ Ý

3.4. SỰ DI CHUYỂN CHÚ Ý