ความหมาย หลักการ แนวคิดและกระบวนการคิดเชิงสร้างสรรค์

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ความหมาย หลักการ แนวคิดและกระบวนการคิดเชิงสร้างสรรค์ by Mind Map: ความหมาย หลักการ แนวคิดและกระบวนการคิดเชิงสร้างสรรค์

1. 1. ความหมายของการคิดเชิงสร้างสรรค์

1.1. เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์

1.1.1. การขยายขอบเขตความคิดออกไปจากกรอบความคิดเดิมที่มีอยู่ สู่ความคิดใหม่ ๆ ที่ไม่เคยมีมาก่อน เพื่อค้นหาคำตอบที่ดีที่สุดให้กับปัญหาที่เกิดขึ้น

1.2. พ็ญนิดา ไชยสายัณห์

1.2.1. ความสามารถในการมองเห็นความสัมพันธ์ของสิ่งต่าง ๆ และการขยายขอบเขตความคิดออกไปจากกรอบความคิดเดิมที่มีอยู่สู่ความคิดใหม่ ๆ ที่ไม่เคยมีมาก่อน เพื่อค้นหาคำตอบที่ดีที่สุดให้กับปัญหาที่เกิดขึ้น

1.2.1.1. ลักษณะสำคัญของความคิดเชิงสร้างสรรค์

1.2.1.1.1. 1. ความคิดนั้นต้องเป็นสิ่งใหม่ไม่เคยมีมาก่อน

1.2.1.1.2. 2. นำไปใช้ได้จริง

1.2.1.1.3. 3. มีความเหมาะสม

1.3. Edward De Bono

1.3.1. ความสามารถในการมองหาทางเลือกที่หลายทิศทาง โดยการคิดอย่างครอบคลุมทั้งในแนวกว้างและแนวลึก ตลอดจนสามารถสร้างแนวคิดใหม่ที่แตกต่าง โดยเฉพาะการคิดนอกกรอบ

1.4. กิตติ์กาญจน์ ปฏิพันธ์ และคณะ

1.4.1. ความคิดที่แปลกใหม่ นอกกรอบออกไปจากความคิดเดิม ๆ เกิดจากการหลอมรวมมาจากความคิดหลายแง่ หลายมุม หลายมิติ ทั้งความคิดเห็นที่ตรงกันและไม่ตรงกัน นำมาบูรณาการก่อให้เกิดความคิดใหม่

2. 2. หลักการและความสำคัญ

2.1. การคิดเชิงสร้างสรรค์ กับ การสร้างสรรค์

2.1.1. การคิดเชิงสร้างสรรค์เป็นนามธรรม เป็นการคิดเพื่อทำให้เกิดสิ่งใหม่ ๆ

2.1.1.1. มีความสร้างสรรค์

2.1.2. การสร้างสรรค์เป็นรูปธรรม เป็นการกระทำ เป็นผลผลิตจากการกระทำ

2.1.2.1. อาจจะไม่มีความคิดเชิงสร้างสรรค์

2.2. ความสำคัญของการคิดเชิงสร้างสรรค์

2.2.1. ช่วยพัฒนาสติปัญญาของเราให้เป็นคนที่ฉลาด ส่งผลโดยรวมให้ประเทศไทยสามารถแก้ปัญหาและพัฒนาสิ่งใหม่ ๆ ได้มากขึ้น (เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์, 2556)

2.2.2. การคิดเชิงสร้างสรรค์เป็นความจำเป็นของนักบริหารที่มีภาวะผู้นำแห่งความสำเร็จ

2.2.3. ทำให้เรามีความสามารถและความอดทนสูงขึ้น ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลง เกิดแนวทางใหม่ ๆ ในการดำเนินชีวิตที่ดี

3. 3. แนวคิดเกี่ยวกับการคิดเชิงสร้างสรรค์

3.1. 3.1 คุณสมบัติด้านการคิดที่เด่นชัดของบุคคลที่มีความคิดเชิงสร้างสรรค์

3.1.1. มี 5 ประการ

3.1.1.1. มีความคิดริเริ่ม (Originality)

3.1.1.2. มีความคิดยืดหยุ่น (Flexibility)

3.1.1.3. มีความคิดคล่อง (Fluency)

3.1.1.4. มีความคิดละเอียดลออ (Elaboration)

3.1.1.5. มีความคิดเชิงบวก (Positive Thinking)

3.2. ปัจจัยสำคัญที่ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาความคิดเชิงสร้างสรรค์

3.2.1. ความฉลาด 8 ประการ

3.2.1.1. ความฉลาดทางด้านภาษา (Linguistic Intelligence)

3.2.1.2. ความฉลาดทางด้านตรรกะและคณิตศาสตร์ (Logical-Mathematical Intelligence)

3.2.1.3. ความฉลาดทางด้านดนตรี (Musical Intelligence)

3.2.1.4. ความฉลาดด้านร่างกาย (Body-Kinesthetic Intelligence)

3.2.1.5. ความฉลาดทางด้านมิติสัมพันธ์ (Spatial Intelligence)

3.2.1.6. ความฉลาดด้านมนุษย์สัมพันธ์ (Interpersonal Intelligence)

3.2.1.7. ความฉลาดด้านการเข้าใจตนเอง (Intrapersonal intelligence)

3.2.1.8. ความฉลาดทางด้านการรู้จักธรรมชาติ (Naturalistic Intelligence)

4. 4. กระบวนการคิดเชิงสร้างสรรค์

4.1. การกำหนดเป้าหมายการคิด

4.2. การแสวงหาแนวคิดใหม่

4.3. การประเมินและคัดเลือกแนวคิด

4.3.1. กลั่นกรองความคิด ที่ได้บันทึกไว้ในขั้นตอนที่ 4.2 ใช้เหตุผลเลือกความคิดที่สามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้จริง

4.3.2. เลือกความคิดที่ใช้การได้เหมาะสมมากที่สุด

5. 5. กระบวนการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์

5.1. การพบความจริง (Fact-Finding)

5.2. การค้นพบปัญหา (Problem-Finding)

5.3. การตั้งสมมติฐาน (Idea-Finding)

5.4. การค้นพบคำตอบ (Solution-Finding)

5.5. การยอมรับผลจากการค้นพบ (Acceptance-Finding)