Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Revise Toeic 2020 by Mind Map: Revise Toeic 2020

1. Grammar

1.1. S+V

1.1.1. Full S

1.1.1.1. Noun

1.1.1.2. 2. Pronoun

1.1.1.3. 3. Noun Clause

1.1.1.4. 4. Ving/To V

1.1.2. Full V

1.1.2.1. 1. Tính ít/nhiều

1.1.2.2. 2. Tense

1.1.2.3. 3. Passive/ Active

1.1.2.4. 4. Trợ động từ

1.2. Beyond adjectives

1.2.1. 1. Adj= word/phrase/clause -> add ìno -> noun/pronoun

1.2.2. 2. VỊ trí của Adj

1.2.2.1. 1. Adj+N

1.2.2.2. 2. N +adj phrase/adj clause

1.2.2.3. 3. S+ V (linking verb)+ Adj

1.2.3. 3. Adj-ing or Adj-ed?

1.3. Adverd

1.3.1. 1. Word/Phrase/Clause -> add info -> verb/adj/adv/ sentence

1.3.2. 2. Vị trí

1.3.2.1. 1. Adv+ Adj/V

1.3.2.2. 2. (Adv) S+ (Adv) Auxiliary Verbs+ (Adv) V + (Adv) O (Adv)

1.3.2.3. 3. Adv sentences: thể hiện thái độ của ng nói, vị trí linh hoạt

1.3.2.4. 4. Adv + con số: approcimately, nearly, almost

1.4. Objects

1.4.1. 1. Prep O

1.4.1.1. O=

1.4.1.1.1. 1. Noun

1.4.1.1.2. 2. Pronoun

1.4.1.1.3. 3. Ving (to)

1.4.2. 2. V+ 2 O

1.4.2.1. 1. Direct O

1.4.2.1.1. Nạn nhân của hành động

1.4.2.1.2. Vt or Vi

1.4.2.2. 2. Indirect O

1.4.2.2.1. V thường gặp

1.4.3. 3. V+O+Ca/n

1.5. Subject complement

1.5.1. S+V (linking verb) + Ca/Cn

1.5.2. Linking verb

1.5.2.1. 1. (to) be

1.5.2.2. 2. 5 senses

1.5.2.2.1. Look (trông có vẻ

1.5.2.2.2. Small (có mùi)

1.5.2.2.3. Taste

1.5.2.2.4. Sound

1.5.2.2.5. Feel

1.5.2.3. 3. State (trạng thái)

1.5.2.3.1. Seem, apppear (có vẻ)

1.5.2.3.2. Become, Grow, Turn, Get, Go ( chuyển sang trạng thái)

1.5.2.3.3. Stay, remain (vẫn là, vẫn ở trạng thái)

1.5.2.4. NOTE: Linking V ko thể ở dạng tiếp diễn trừ V chuyển trạng thái

2. Listening

2.1. Part 1: Photo

3. Reading

3.1. Peak reading

3.2. Process of Toeic Reading

3.3. Job ad

3.3.1. Structure

3.3.1.1. 1. Company

3.3.1.2. 2. Position

3.3.1.3. 3. Job description & Requirements

3.3.1.4. 4. Salary & Benefit

3.3.1.5. 5. How to apply

4. Pronounciation

4.1. Vowels

4.2. diphthongs

4.3. Consonants

4.4. Intonation & stress

4.4.1. Intonation

4.4.2. Word stress

4.4.2.1. Rule1

4.4.2.2. Rule 2

4.4.2.3. Rule3

4.5. reduced sound

4.5.1. 1. Low

4.5.2. 2. -> /e/

4.5.3. 3. Function words

4.5.3.1. Mạo từ

4.5.3.2. Giới từ

4.5.3.3. Đại từ

4.5.3.4. Liên từ

4.5.3.5. Trợ động từ

4.6. connection

4.7. American T