شناختی فردنبرگ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
شناختی فردنبرگ by Mind Map: شناختی فردنبرگ

1. پیش گفتار

1.1. دهه مغز

1.1.1. دهه نود میلادی

1.2. موضوعات ثابت بین 6 شاخه اصلی علوم شناختی

1.2.1. مهمترین موارد فرآیندهای ذهنی

1.2.1.1. بازشناسی الگوی بینایی

2. ف 1

2.1. یک دنیای جدید و ممتاز

2.1.1. علت دشواری مطالعه ذهن

2.1.1.1. ذهن قابل مشاهده و اندازه گیری و بررسی نیست

2.1.1.2. پیچیده ترین ماهیت را در جهان هستی دارد

2.2. علوم شناختی چیست

2.2.1. تعریف ساده

2.2.1.1. مطالعه بین رشته ای و علمی ذهن

2.2.2. دیدگاه نظری درباره ذهن چیست؟

2.2.2.1. پردازشگر اطلاعات

2.2.2.1.1. ارایه و انتقال اطلاعات

2.2.2.2. آمیختن چند شکل از فرآیندها و بازنمودهای ذهنی

2.2.2.2.1. سپس دستکاری اطلاعات آن

2.3. بازنمود

2.3.1. بازنمود ذهنی برای علوم شناختی اصل و پایه است

2.3.1.1. مفهوم

2.3.1.2. گزاره

2.3.1.3. قوانین

2.3.1.4. تمثیل

2.3.2. چهار جنبه مهم برای هر بازنمود ذهنی

2.3.2.1. حامل و صاحب بازنمود ذهنی

2.3.2.2. دارای مضمون یا محتوا باشد

2.3.2.2.1. پس در جهان مصداق دارد

2.3.2.3. ارتباط و وابستگی با مصداقش داشته باشد

2.3.2.4. قابل تفسیر توسط یک مفسر باشد

2.3.3. بازنمودهای ذهنی پیچیده تر که

2.3.3.1. بیانگر قوانین هستند

2.3.3.1.1. مانند دانش رانندگی اتوموبیل

2.3.4. قصدمندی