دکتری ترم 1 الزهرا

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
دکتری ترم 1 الزهرا by Mind Map: دکتری ترم 1 الزهرا

1. حماسه -شاهنامه فردوسی

1.1. جلد 1شاهنامه

1.2. جلد 3 داستان سوگ سیاوش

1.3. مقاله نشانه شناسی فرهنگی شاهنامه

1.3.1. نشانه شناسی کاربردی سجودی

1.3.2. مقاله پاکتچی امام صادق

1.3.3. مقاله طهماسبی -علوم تحقیقات

1.3.4. مقاله آذین حقایق -تربیت مدرس

1.3.5. نشانه شناسی فرهنگی سجودی

1.3.6. دوره نشانه شناسی فرهنگی سجودی

1.4. مطالعه مقالات -موارد امتحان

2. متون عرفانی

2.1. شرح تعرف

2.2. کشف المحجوب

2.3. رساله قشیریه

2.4. مصباح الهدایه مفتاح الکفایه

2.5. تمهیدات عین القضاه همدانی

2.6. خ سبک شناسی نثر صوفیه شفیع کدکنی

2.7. خ تاریخ متون صوفیه دکتر پناهی700ص

2.8. مرصاد العباد نجم الدین رازی

3. متون نثر فارسی

3.1. نفثه المصدور زیدری نسوی

3.1.1. مقاله تمثیل در متن نفثه

3.2. مقامات حمیدی

4. مهارت های پژوهش

4.1. نصب End note

4.2. voc viewer

4.3. yabesh

4.3.1. proQuest

4.3.2. scopuse

4.3.3. web of science

4.3.4. google scholar

4.4. Thesis

4.5. paper