VẬT LÝ ĐẠI CƯƠNG 1

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
VẬT LÝ ĐẠI CƯƠNG 1 by Mind Map: VẬT LÝ ĐẠI CƯƠNG 1

1. Trường tĩnh điện

1.1. định luật Coulomb

1.1.1. khái niệm

1.1.2. biểu thức

1.2. định lý O - G

2. Vật dẫn

2.1. Điều kiện vật dẫn cân bằng tĩnh điện

2.1.1. E ⃗tr=0

2.1.2. E ⃗t=0;E ⃗=E ⃗n.

2.2. tính chất vật dẫn cân bằng tĩnh điện

2.2.1. t/c 1

2.2.2. t/c 2

2.2.3. t/c 3

2.3. hiện tượng điện hưởng

3. Điện môi

3.1. phân tử phân cực

3.2. phân tử không phân cực

3.3. giải tích sự phân cực điện môi

3.3.1. điện môi cấu tạo bởi phân tử phân cực

3.3.2. điện môi cấu tạo bởi phân tử không phân cực

3.4. thuyết miền phân cực

4. Từ trường không đổi

4.1. dòng điện hữu hạn, vô hạn

4.2. dòn điện tròn

5. hiện tượng cảm ứng điện từ

5.1. hiện tượng cảm ứng điện từ

5.1.1. khái niệm

5.1.2. đặc trưng

5.2. hiện tượng tự cảm

5.2.1. khái niệm

5.2.2. đặc trưng

5.3. hiệu ứng bề mặt

6. Vật liệu từ

6.1. tỉ số từ cơ

6.1.1. tỉ số từ cơ orbital

6.1.2. tỉ số từ cơ spin

6.2. hiệu ứng nghịch từ

6.3. nghịch từ, thuận tư, sắt từ

6.3.1. chất nghịch từ B' << Bo; B < Bo

6.3.2. chất thuận từ: B' << Bo; B > Bo

6.3.3. chất sắt từ: B’ >> Bo B=B’ + Bo = μo (H+J) B > Bo

6.4. quá trình từ hóa của chất sắt từ

6.4.1. Quá trình

6.4.2. giải thích bằng thuyết miền từ hóa

7. Trường điện từ

7.1. luận điểm thứ nhất

7.1.1. phát biểu

7.1.2. cách thành lập phương trình

7.1.2.1. phương trình Maxwell - Faraday

7.1.2.2. phương trình tích phân

7.1.2.3. nội dung

7.2. luận điểm thứ hai

7.2.1. phát biểu

7.2.2. thành lập phương trình

7.2.2.1. phương trình Maxwell - Ampe

7.2.2.2. phương trình tích phân

7.2.2.3. nội dung

8. Dao động

8.1. điện từ tắt dần: biên độ giảm theo thời gian

8.2. điện từ cưỡng bức: cung cấp nặng lượng để bù đắp phần đã mất

9. Áp suất sóng điện từ

9.1. sự hình thành

9.2. giải thích

9.3. áp suất ánh sáng