Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Vai trò by Mind Map: Vai trò

1. Vai trò chủ đạo trong nền kinh tế quốc dân

1.1. Tạo của cải vật chất lớn cho xã hội

1.1.1. Tư liệu sản xuất, xây dựng cơ sở vậy chất cho các ngành

1.1.2. Sản phẩm tiêu dùng

1.2. Thúc đẩy phát triển kinh tế, củng cố ANQP

1.3. Khai thác hiệu quả TNTN, thay đổi phân công lao động

1.4. Giảm chênh lệch trình độ phát triển giữa các vùng lãnh thổ

1.5. Tạo phương pháp quản lí sản xuất tiên tiến, hiệu quả về KTXH

1.6. Mở rộng sản xuất, mở rộng thị trường lao động, tạo việc làm tăng thu nhập

2. Tiêu chí quan trọng đánh giá trình độ phát triển KTXH của 1 quốc gia