รูปแบบการจัดการเรียนรู้สำหรับผู้เรียน วิชาภาษาอังกฤษ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
รูปแบบการจัดการเรียนรู้สำหรับผู้เรียน วิชาภาษาอังกฤษ by Mind Map: รูปแบบการจัดการเรียนรู้สำหรับผู้เรียน วิชาภาษาอังกฤษ

1. แบบโมเดลซิปปา CIPPA Model

1.1. เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

2. แบบใช้คำถาม Questioning Method