หลักและการใช้ภาษาไทย

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
หลักและการใช้ภาษาไทย by Mind Map: หลักและการใช้ภาษาไทย

1. ส่วนประกอบของภาษา

1.1. หน่วยเสียงในภาษา 44 รูป

1.1.1. หน่วยเสียงพยัญชนะต้น

1.1.2. หน่วยเสียงพยัญชนะท้าย

1.2. หน่วยเสียงสระ

1.2.1. หน่วยเสียงสระเดี่ยว

1.2.1.1. สระเสียงสั้น 9

1.2.1.2. สระเสียงยาว 9

1.2.2. หน่วยเสียงสระประสม

1.3. หน่วยเสียงวรรณยุกต์

1.3.1. วรรณยุกต์ มี 4 รูป

1.3.2. วรรณยุกต์ มี 5 เสียง

1.4. การออกเสียงหนักเบา

1.5. คำบริบท

1.6. ประโยค

1.6.1. ประธาน

1.6.2. กริยา

1.6.3. กรรม

1.6.4. ส่วนขยายต่างๆ

2. การเขียนสะกดคำ

2.1. หลักการเขียนคำที่ใช้ ร ล

2.2. หลักการเขียนคำพ้องเสียง

2.3. หลักการใช้วรรณยุกต์

2.3.1. คำที่เป็นคำไทยการผันวรรณยุกต์ 3 หมู่

2.3.1.1. พยัญชนะต้นเป็นอักษรสูง

2.3.1.2. พยัญชนะต้นเป็นอักษรกลาง

2.3.1.3. พยัญชนะต้นเป็นอักษรต่ำ

2.3.2. คำที่มาจากต่างประเทศ

3. องค์ประกอบของพยางค์และคำ

3.1. คำ

3.1.1. รูป

3.1.2. เสียง

3.2. พยางค์

3.2.1. เสียงพยัญชนะ

3.2.2. เสียงสระ

3.2.3. เสียงวรรณยุกต์

3.3. ตัวการันต์

3.3.1. พยัญชนะที่ไม่ออกเสียง

3.3.2. มีไม้ทัณฑฆาต

4. หลักการเขียนสะกดคำ

4.1. หลักการประวิสรรชนีย์

4.1.1. ยะลา

4.1.2. ปะทะ

4.2. หลักการไม่ประวิสรรชนีย์

4.2.1. ตลาด

4.2.2. ฉลอง

4.3. หลักการใช้ ใ- ,ไ- , -ัย , ไ-ย

4.3.1. ใ- | ใช้กับคำไทย 20 คำ

4.3.2. ไ- | ใช้กับคำไทยแท้ทั้งหมด

4.3.3. ไ-ย | ใช้กับภาษาบาลี - สันสกฤต

4.3.4. -ัย | ใช้กับภาษาบาลี - สันสกฤต

4.4. หลักการใช้ไม้ไต่คู้

4.5. หลักการใช้ ศ ษ ส

4.6. หลักการใช้ น ณ

4.7. หลักการใช้ -ำ , -ำม , -ัม , -รรม