Chương 1: Sự điện li

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Chương 1: Sự điện li by Mind Map: Chương 1: Sự điện li

1. Sự điện li

1.1. Chất điện li mạnh:

1.1.1. acid mạnh: ..................

1.1.2. bazơ mạnh:.............................

1.1.3. muối:......................................

1.2. chất điện li yếu

1.2.1. Vd:

1.3. chất không điện li: Vd

2. Acid, bazơ và muối

2.1. Acid:..............................

2.2. bazơ:.................................

2.3. Muối:.................................

2.4. hidroxit lưỡng tính:....................

3. pH

3.1. 6 công thức quan trọng

3.2. Sự chuyển màu của muối trong dung dịch quỳ tím

3.2.1. Muối tạo bởi acid mạnh và bazơ mạnh: quỳ tím không chuyển màu. Vd:..................................

3.2.2. Muối tạo bởi acid mạnh và ba zơ yếu: quỳ tím chuyển màu đỏ. Vd:.................

3.2.3. Muối tạo bởi acid yếu và bazơ mạnh: quỳ tím chuyển màu xanh. Vd:.....................

4. phản ứng trao đổi ion trong dung dịch xảy ra khi

4.1. xuất hiện kết tủa

4.2. xuất hiện khí

4.3. xuất hiện chất điện li yếu.