BİLİMSEL ARAŞTIRMA

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
BİLİMSEL ARAŞTIRMA by Mind Map: BİLİMSEL ARAŞTIRMA

1. Temel Kavramlar

1.1. İstatistik

1.2. Evren

1.3. Örneklem

1.4. Parametre

1.5. Değişken

1.5.1. Nicel Değişken

1.5.2. Nitel Değişken

1.5.3. Süreksiz Değişken

1.5.4. Sürekli Değişken

1.5.5. Bağımsız Değişken

1.5.6. Bağımlı Değişken

1.5.7. Çevresel Değişkenler

1.6. Denek

1.6.1. Denek Değişkenleri

1.6.2. Seçkisiz Atama

1.7. Güvenilirlik

1.8. Geçerlilik

1.9. Hipotez

1.9.1. Hipotez Testi

1.10. Kuram

1.11. Bilimsel Yasa

1.12. Olgu

1.13. Veri

1.14. Gözlem

1.15. Anket

1.16. Bulgu

2. Bilimsel Bilgiye Erişim Yolları

2.1. Basılı Kaynaklar

2.2. Elektronik Kaynaklar

2.2.1. Google Akademik

2.2.2. ULAKBİM

2.2.3. YÖK Ulusal Tez Merkezi

2.2.4. Milli Kütüphane

2.2.5. Üniversitelerin Veri Tabanları

2.3. Bilgi Depoları

3. Bilimsel Araştırmada Etik

3.1. Etik İlkeler

3.1.1. Gerçeğe Uygunluk

3.1.2. Bilimsel Araştırmanın Zarar Vermemesi

3.1.3. Sorumluluk ve Haklar

3.1.4. Yazarlar

3.1.5. Kaynak Gösterme ve Alıntılar

3.1.6. Akademik Etkinliklerde Etik ve Bilim İnsanı

3.2. Bilimsel Yanıltma Biçimleri

3.2.1. Yazarlık Hakkı Sorunları

3.2.2. Korsanlık

3.2.3. Uydurmacılık

3.2.4. Çoklu Yayın

3.2.5. Bölerek Yayınlama

3.2.6. İnsan-Hayvan Etiklerine Saygısızlık

3.2.7. Kaynakların Taraflı Seçilmesi

3.2.8. Taraflı Yayın

4. Bilimsel Yöntem

4.1. Problem Tespiti

4.2. Veri Toplama

4.2.1. Nitel Gözlem

4.2.2. Nicel Gözlem

4.3. Hipotez Kurma

4.4. Hipoteze Dayalı Tahminler Yapma

4.5. Kontrollü Deneyler Yapma

4.6. Teori Oluşturma

4.7. Bilimsel Yöntemler

4.7.1. Tümden Gelim

4.7.2. Tüme Varım

4.7.3. Diyalektik Yöntem

5. Bilimsel Araştırma Süreci

5.1. Konunun belirlenmesi

5.2. Araştırma sorusunun seçimi

5.3. Hipotezlerin belirlenmesi

5.4. Araştırma yönteminin belirlenmesi

5.5. Evren ve örneklemin belirlenmesi

5.6. Veri toplama araçlarının geliştirilmesi

5.7. Verilerin toplanması

5.8. Verilerin analizi

5.9. Bulgular ve yorum

6. Araştırma Probleminin Belirlenmesi

6.1. Son yapılan çalışmaların önerileri

6.2. Öne sürülen bir kuramın test edilmesi

6.3. Bilimsel tartışmalar, fikir alışverişleri

6.4. Günlük gelişen beklenmedik olaylar

6.5. Öznel yaşantılar

6.6. Sorular

6.6.1. Ana Soru

6.6.2. Alt Sorular

6.6.2.1. Konuya Yönelik Alt Sorular

6.6.2.2. Sürece Yönelik Alt Sorular

6.7. Nitel Araştırma

6.7.1. Açık uçlu

6.7.2. Kapalı uçlu

6.8. Nicel Araştırma

6.8.1. Çözülebilirlik

6.8.2. Önemlilik

6.8.3. Yenilik

6.8.4. Etik kurallara uygunluk

6.9. Özel Ölçütler

6.9.1. Alanda yeterlik

6.9.2. Yöntem ve tekniklerde yeterlik

6.9.3. Veri toplama izni

6.9.4. Zaman ve olanak yeterliği

6.9.5. İlgi yeterliği

7. Araştırma modelleri

7.1. Nicel araştırma

7.1.1. Yöntemleri

7.1.1.1. Tarihsel yöntem

7.1.1.2. Nedensel- karşılaştırma yöntemi

7.1.1.3. Bağıntısal yöntem

7.1.1.4. Betimsel yöntem

7.1.2. Özellikleri

7.1.2.1. Literatür tarama

7.1.2.2. Konu sınırlama

7.1.2.3. Kaynak araştırması

7.1.2.4. Orijinal olma

7.1.2.5. Saha araştırması

7.1.2.6. Bilimsel olması

7.1.2.7. Önem kazandırmak

7.1.2.8. İlgi

7.1.3. Veri Toplama Teknikleri

7.1.3.1. Anketler

7.1.3.1.1. Yapılandırılmış anket

7.1.3.1.2. Yapılandırılmamış anket

7.1.3.2. Ölçekler

7.1.3.2.1. Nominal ölçek

7.1.3.2.2. Ordinal ölçek

7.1.3.2.3. Aralıklı ölçek

7.1.3.2.4. Oransal ölçek

7.1.3.2.5. Karşılaştırmalı Ölçekler

7.1.3.2.6. Karşılaştırmalı Olmayan Ölçekler

7.1.3.3. Testler

7.1.3.3.1. Başarı testleri

7.1.3.3.2. Kişilik testleri

7.1.3.3.3. Yetenek testleri

7.1.3.3.4. Nesnel yanıtlı test

7.1.3.3.5. Serbest yanıtlı testler

7.1.3.4. Deney

7.1.3.4.1. Bağımsız Değişkenler

7.1.3.4.2. Test Birimleri

7.1.3.4.3. Bağımlı Değişkenler

7.1.3.4.4. Konu Dışı Değişkenler

7.1.3.4.5. Deneysel Tertip

7.1.3.4.6. Deney Çeşitleri

7.1.3.4.7. Deney Türleri

7.1.3.4.8. Deneysel Geçerlilik

7.1.3.4.9. Deney Etkileri

7.1.4. Veri Analizi

7.1.4.1. Değişken

7.1.4.1.1. Süreksiz değişken

7.1.4.1.2. Sürekli değişkenler

7.1.4.2. Nicel değişkenler

7.1.4.3. Nitel değişkenler

7.1.4.4. Kodlama

7.1.4.5. Veri girişi

7.1.4.6. Veri Kalitesi

7.1.4.6.1. Geçerlik

7.1.4.7. Teknikler

7.1.4.7.1. Değişken sayısına göre sınıflama

7.1.4.7.2. Ölçek türüne göre sınıflama

7.1.4.8. Betimleyici Analizler

7.1.4.8.1. Frekans ve yüzde

7.1.4.8.2. Aritmetik ortalama

7.1.4.8.3. Mod(tepe değer)

7.1.4.8.4. Ortanca(medyan)

7.1.4.9. Parametrik Analizler

7.1.4.9.1. Korelasyon

7.1.4.9.2. Faktör Analizi

7.1.4.9.3. T testi

7.1.4.9.4. Varyans (ANOVA) analizi

7.1.4.9.5. Kümeleme Analizi

7.1.4.9.6. Regresyon Analizi

7.1.4.10. Parametrik olmayan analizler

7.1.4.10.1. Ki-kare Analizi

7.1.4.10.2. Mann-whitney U Analizi

7.1.4.10.3. Wilcoxon Testi

7.1.4.10.4. Kruskal Wallis Testi

7.1.4.10.5. Kolmogorov-smirnov Testi

7.2. Nitel araştırma

7.2.1. Yöntemler

7.2.1.1. Fenomenoloji yöntemi

7.2.1.2. Gömülü teori yöntemi

7.2.1.3. Örnek olay yöntemi

7.2.1.4. Etnografi yöntem

7.2.2. Veri Toplama Teknik Aşamaları

7.2.2.1. Kişi veya Mekan Belirleme

7.2.2.2. Erişim ve Uyum

7.2.2.3. Örneklem

7.2.2.4. Veri Toplama

7.2.2.5. Bilgilerin Kaydı

7.2.2.6. Alan Sorunları

7.2.2.7. Verilerin Saklanması

7.2.2.8. Veri Formları

7.2.2.8.1. Gözlem

7.2.2.8.2. Görüşme/Mülakat

7.2.2.8.3. Doküman/Metin Analizi

7.2.2.8.4. Görsel-işitsel Materyaller

7.2.3. Veri Analizi

7.2.3.1. Betimleme

7.2.3.2. Analiz

7.2.3.3. Yorumlama

7.2.3.4. Aşamaları

7.2.3.4.1. Veri organizasyonu

7.2.3.4.2. Verilerin yazıya dökülmesi

7.2.3.4.3. Metnin kodlanması

7.2.3.4.4. Tematik analiz

7.2.3.4.5. Betimleyici analiz

7.2.3.4.6. Bulguların yorumlanması

7.2.3.5. İçerik Analizi

7.2.3.5.1. Frekans analizi

7.2.3.5.2. Kategorisel analiz

7.2.3.5.3. Değerlendirici analiz

7.2.3.5.4. Olumsallık ya da ilişki analizi

7.2.3.5.5. Betimsel Analiz Aşamaları

7.2.3.5.6. Etnografik Analiz

7.2.3.5.7. Fenomonolojik Analiz

7.2.3.5.8. Söylem Çözümlenmesi

7.2.4. Nitel Araştırmalarda Geçerlik

7.2.4.1. İç Geçerlik

7.2.4.2. Dış Geçerlik

7.2.5. Nitel Araştırmalarda Güvenirlik

7.2.5.1. İç güvenirlik

7.2.5.2. Dış güvenirlik

7.3. Karma araştırma

7.3.1. Nicel-Nitel veriler kullanılabilir

7.3.2. Nicel-Nitel araştırmaların güçlü yönleri kullanılabilir

7.3.3. Niteli nitelle destekleyen, Niceli nicelle destekleyen araştırma türüne de Karma araştırma denilebilir