ตัวกำหนดสุขภาพ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ตัวกำหนดสุขภาพ by Mind Map: ตัวกำหนดสุขภาพ

1. พันธุกรรม(heredity)

2. สิ่งแวดล้อม (environment)

3. บริการสุขภาพ (healthy care service)

4. ครรลองชีวิต(lifestyle)

4.1. การมีครรลองทีดีจะสามารถยกระดับสถานะสุขภาพได้

4.2. ต้องสอดคล้องกับสุขบัญญัติแห่งชาติ

4.3. ครรลองที่มีผลต่อปัญหาสุขภาพ

4.3.1. การบริโภคอาหารและยา