ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการโลจิสติกส์กับศาสตร์อื่น

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการโลจิสติกส์กับศาสตร์อื่น by Mind Map: ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการโลจิสติกส์กับศาสตร์อื่น

1. ความรู้การยศาสตร์

1.1. ออกแบบกระบวกการทำงานและเครื่องใช้สำนักงานที่เหมาะมกับสรีระของแรงงาน

2. ความรู้ เรื่องการประชุมคุ้มค่า และจุดคุ้มทุน

2.1. ของการสั่งซื้อวัตถุดิบ การควบคุมปริมาณวัตถุดิบที่เก็บไว้ไม่ให้มีอยู่มากหรือน้อยจนเกินไปเนื่องจากถ้าหากปริมาณมากจะทำให้ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาวัตถุดิบ

3. ความรู้เกษตรศาสตร์ เรื่องการเลือกวัตถุดิบและแหล่งผลิตวัตถุดิบที่มีคุณภาพ

3.1. เช่น ในกรณีที่วัตถุดิบเป็นสิ่งที่สามารถเน่าเสียได้

4. ความรู้สังคมศาสตร์และจิตวิทยาเรื่องความต้องการของแต่ละวัยและสังคม

4.1. เพื่อวืเคราะห์ความต้องการของลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นประสบการณ์ วัฒนธรรม วิถีชีวิต สภาวะทางการเงิน

5. ความรู้เศรษศาสตร์ เรื่องการบริหารจัดการ

5.1. วางแผนการขนส่งสินค้าให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด

6. ความรู้วิศวกรรมศาสตร์ เรื่องกระบวนการผลิต

6.1. นำมาใช้ในการดูแลรักษาและควบคุมเครื่องจักรในกระบวนการผลิตสินค้า