ผลกระทบของการใช้การจัดการโลจิสติกส์

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ผลกระทบของการใช้การจัดการโลจิสติกส์ by Mind Map: ผลกระทบของการใช้การจัดการโลจิสติกส์

1. เศรษฐกิจ

1.1. ด้านบวก

1.1.1. เริ่มรายได้ให้กับประชาชน เนื่องจากสามารถขายสินค้าและขนส่งสินค้าที่ผลิตในพื้นที่ห่างไกลมายังผู้บริโภค

1.2. ด้านลบ

1.2.1. มีการติดต่อสื่อสารในหลายหน่วยงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ อีกทั้งมีการขนส่งสินค้าที่มีปริมาณมาก

2. สังคม

2.1. ด้านบวก

2.1.1. ช่วยลดจำนวนอุบัติเหตุในการดำเนินงานได้เป็นอย่างดี เพราะมีการตรวจสอบการปฏิบัติงานทุกขั้นตอน เช่น มีการควบคุมดูแลพนักงานขับรถขนส่ง

2.2. ด้านลบ

2.2.1. ลดการใช้แรงงานในการผลิตและการขนส่ง ทำให้เกิดการว่างงาน

3. สิ่งแวดล้อม

3.1. ด้านบวก

3.1.1. เกิดของเสียจากกระบวนการน้อย

3.2. ด้านลบ

3.2.1. มีความต้องการใช้พลังงานและทรัพยากรธรรมชาติมากขึ้น