ความสัมพันธ์ระหว่างรถยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่กับศาสตร์อื่น

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ความสัมพันธ์ระหว่างรถยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่กับศาสตร์อื่น by Mind Map: ความสัมพันธ์ระหว่างรถยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่กับศาสตร์อื่น

1. ความรู้วัสดุศาสตร์

1.1. มาใช้ในการผลิดโครงรถยนต์ ซึงต้องมีน้ำหนักเบา เพื่อประหยัดพลังงานในการขับเคลื่อน และมีความแข็งแรง

2. ความรู้วิศวกรรมศาสตร์รเรื่องกลศาสตร์ และวัสดุศาสตร์

2.1. มาพัฒนาเบาะที่นั่งให้มีความสะดวกสบายต่อการใช้งาน รับน้ำหนักได้มาก

3. ความรู้วิทยาศาสตร์ เรื่องการเหนี่ยวนำของแม่เหล็กไฟฟ้า

3.1. มาสร้างมอเตอร์ โดยเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานกลเพื่อให้มีแรงบิด และความเร็วรอบตามที่ต้องการอย่างมีประสิทธิภาพ

4. ความรู้ศิลปกรรมศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ เรื่องการอกแบบและอากาศพลศาสตร์

4.1. มาใช้ออกแบบรถยนต์ให้มีแรงต้านอากาศน้อยที่สุด ทำให้ประหยัดพลังงาน และช่วยทำให้เกิดแรงกด

5. ความรู้วิทยาศาสตร์ เรื่องเซ็นเซอร์

5.1. มาใช้ในการควบคุมแรงดันไฟฟ้าและอุณหภูมิของแบตเตอรี่ เพื่อควบคุมอัตราการชาร์จใหเสัมพันธ์กับอุณหภูมิของแบตเตอรี่

6. ความรู้วิทยศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ เรื่องแรงดันไฟฟ้า และการออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์

6.1. มาพัฒนาอุปกรณ์แปลงกระแสไฟฟ้า ซึ่งทำหน้าที่แปลงไฟฟ้ากระแสตรงเป็นไฟฟ้ากระแสสลับ

7. ความรู้วัสดุศาสตร์ เรื่องสมบัติวัสดุ และพื้นผิวสัมผัส

7.1. มาพัฒาล้อรถยนต์ให้เกาะติดถนนทุกสภาพพื้นผิว รับน้ำหนักของตัวรถยนต์และน้ำหนักบรรทุกทั้งหมด

8. ความรู้วิทยาศาสตร์ เรื่องเซลล์เคมีไฟฟ้า

8.1. มาสร้างแบตเตอรี่ซึ่งเป็นอุปกรณ์หลักในการเก็บและจ่ายพลังงานไฟฟ้าโดยการเปลี่ยนพลังงานเคมีเป็นพลังานไฟฟ้า