ผลกระทบของการใช้การจัดการโลจิสติกส์

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ผลกระทบของการใช้การจัดการโลจิสติกส์ by Mind Map: ผลกระทบของการใช้การจัดการโลจิสติกส์

1. เศรษฐกิจ

1.1. ด้านบวก เพิ่มรายได้ใหกับประชาชน เนื่องจากสามารถขายสินค้าและขนส่งสินค้าที่ผลิตในพื้นที่ที่ห่างไกลมายังผู้บริโภค

1.2. ด้านลบ มีการติดต่อสื่อสารในหลายหน่วยงานทั่งในประเทศและต่างปนะเทศ อีกทั้งมีการขนส่งสินค้าที่มีปริมาณมาก ดังนั้นผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการโลจิสติกส์ต้องใช้งบประมาณจำนวนมาก

2. สังคม

2.1. ด้านบวก ผู้ประกอบการสามารถขายสินค้าได้สะดวก รวดเร็วและเข้าถึงลูกค้าด้ง่ายยิ่งขึ้น

2.2. ด้านลบ ลดการใช้แรงงานในการผลิตและการขนส่ง ทำให้เกิดการว่างาน

3. สิ่งแวดล้อม

3.1. ด้านบวก เกิดของเสียจากกระบวนการน้อย

3.2. ด้านลบ มีความต้องการใช้พลังงานและทรัพยากรธรรมชาติมากขึ้น ส่งผลให้เกิดมลพิษทางอากาศ มลพิษทางน้ำ และมลพิษอื่นๆมากยิ่งขึ้น