Get Started. It's Free
or sign up with your email address
15TR CỐ ĐỊNH TRC THÁNG 3 by Mind Map: 15TR CỐ ĐỊNH TRC THÁNG 3

1. Bán hàng Shopee

1.1. Cấu hình và trang trí gian hàng

1.2. Các nguốn hàng mình đang có

2. Phần mềm liên thông nhà thuốc = Excel

3. Thiết kế website kết hợp pm bán hàng

4. 10TR CKS

4.1. Maketing Zalo

4.2. Mketing chợ vinh

4.3. Maketing Email

5. Hóa đơn điện tử

6. Phần mềm BHXH

7. Phần mềm nhà hàng

8. 10TR WEBSITE

8.1. Thiết kế web maketing

8.2. Làm khác đi sẽ có KQ khác