แนวคิด ทฤษฎี กระบวนการพัฒนาหลักสูตร

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
แนวคิด ทฤษฎี กระบวนการพัฒนาหลักสูตร by Mind Map: แนวคิด ทฤษฎี                กระบวนการพัฒนาหลักสูตร

1. RALPH W. TYLER

1.1. การจัดหลักสูตรต้องตอบคำถามที่เป็นพื้นฐาน 4 ประการ

1.2. Tyler's rationale

1.2.1. มีจุดมุ่งหมายทางการศึกษาอะไรบ้างที่โรงเรียนควรแสวงหา

1.2.2. มีประสบการณ์ทางการศึกษาอะไรบ้างที่โรงเรียนควรจัดขึ้น

1.2.3. จะจัดประสบการณ์ทางการศึกษาอย่างไรจึงทำให้การสอนมีประสิทธิภาพ

1.2.4. จะประเมินผลประสิทธิภาพอย่างไรจึงจะตัดสินได้ว่าบรรลุวัตถุประสงค์

2. HILDA TABA

2.1. ครูจะต้องเป็นผู้พัฒนาหลักสูตร

2.2. กระบวนการพัฒนาหลักสูตร

2.2.1. วินิจฉัยความต้องการของผู้เรียน

2.2.2. วินิจฉัยความต้องการของผู้เรียน

2.2.3. เลือกเนื้อหา

2.2.4. จัดองค์ประกอบเนื้อหา

2.2.5. เลือกประสบการณ์การเรียนรู้

2.2.6. จัดองค์ประกอบของประสบการณ์การเรียนรู้

2.2.7. วินิจฉัยเครื่องมือในการประเมิน

3. OLIVA P.E

3.1. รูปแบบการพัฒนาหลักสูตร

3.1.1. ขั้นที่ 1 - กำหนดจุดหมายการศึกษา และความเชื่อเกี่ยวกับการเรียนรู้

3.1.2. ขั้นที่ 2 - วิเคราะห์ความต้องการจำเป็นของผู้เรียนและสังคม

3.1.3. ขั้นที่ 3 - กำหนดจุดมุ่งหมายของหลักสูตร

3.1.4. ขั้นที่ 4- กำหนดวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

3.1.5. ขั้นที่ 5 - การบริหารและนำหลักสูตรไปใช้

3.1.6. ขั้นที่ 6 - กำหนดจุดหมายของการเรียนการสอน

3.1.7. ขั้นที่ 7 - กำหนดจุดประสงค์ของการเรียนการสอน

3.1.8. ขั้นที่ 8 - เลือกกลวิธีการสอน

3.1.9. ขั้นที่ 9 - การเลือกวิธีการประเมินผลก่อนเรียน

3.1.10. ขั้นที่ 10 - การดำเนินการจัดการเรียนการสอน

3.1.11. ขั้นที่ 11 - ประเมินผลการเรียนการสอน

3.1.12. ขั้นที่ 12 – การประเมินหลักสูตรทั้งระบบ

4. WICHAI WONGYAI

4.1. ทฤษฎีขั้นตอนการพัฒนาหลักสูตร

4.1.1. คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร

4.1.2. ยกร่างเนื้อหาแต่ละหน่วยการเรียนรู้รายวิชา

4.1.3. ทดลองใช้หลักสูตรในสถานศึกษา

4.1.4. อบรมผู้สอน ผู้บริหาร บุคลากรให้เข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตร

4.1.5. ปฏิบัติการสอนการใช้หลักสูตรใหม่

5. SU MODEL

5.1. เป้าหมายของหลักสูตร

5.1.1. ความรู้

5.1.2. ผู้เรียน

5.1.3. สังคม

5.2. พื้นฐานในการพัฒนาหลักสูตร

5.2.1. ด้านปรัชญา

5.2.2. ด้าานจิตวิทยา

5.2.3. ด้านสังคม

5.3. มุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนเป็นคนเก่ง คนดี มีความสุข

6. การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา

6.1. การศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล

6.1.1. จุดมุ่งหมาย

6.1.2. เนื้อหา

6.1.3. กิจกรรม สื่อ

6.1.4. การวัดและประเมินผล

6.2. การร่างหลักสูตร

6.2.1. แบบแยกรายวิชาตามกลุ่มสาระ

6.2.2. แบบบูรณาการ

6.2.2.1. ใช้วิชาเป็นฐาน

6.2.2.2. ใช้อาชีพเป็นฐาน

6.3. การตรวจสอบคุณภาพ

6.3.1. ประเมินผลต่าง ๆ โดยผู้เกี่ยวข้อง

6.4. การนำหลักสูตรไปใช้

6.4.1. กำหนดวิธีการสอน

6.4.2. กำหนดรายละเอียดในแต่ละคาบ

6.4.3. วัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการสอน

6.5. การประเมินผลหลักสูตร

6.5.1. ประเมินผลผู้เรียน

6.5.2. ประเมินผลจากการสอน