IDS/IPS

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
IDS/IPS by Mind Map: IDS/IPS

1. IDS (Intrusion Detection System)

1.1. Hệ thống phát hiện xâm nhập

1.2. Cảnh báo traffic bất thường

1.3. Cảnh báo lỗ hổng bảo mật dựa trên tập dữ liệu có sẵn

1.4. Triển khai giám sát traffic VNE

2. IPS (Intrusion Prevention System)

2.1. Hệ thống ngăn chặn xâm nhập

2.2. Cảnh báo traffic bất thường

2.3. Cảnh báo lỗ hổng bảo mật dựa trên tập dữ liệu có sẵn

2.4. Triển khai vào hệ thống traffic OFFICE FO - VNE