แนวโน้มการท่องเที่ยว

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
แนวโน้มการท่องเที่ยว by Mind Map: แนวโน้มการท่องเที่ยว

1. แนวโน้มการท่องเที่ยว

1.1. การท่องเที่ยวเฉพาะสาขาที่โดดเด่น

1.1.1. การท่องเที่ยวสำหรับผู้สูงวัย

1.1.2. การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและเชิงการแพทย์

1.1.3. การท่องเที่ยวเชิงประชุม

1.1.4. การท่องเที่ยวมหกรรมกีฬา

1.2. การท่องเที่ยวธรรมชาติ (Nature Tourist)

1.2.1. ระบบนิเวศ

1.2.2. ธรณีวิทยา

1.2.3. การเดินป่า

1.2.4. การดูนก

1.2.5. การดูดาว

1.2.6. การท่องเที่ยวเชิงเกษตร

1.3. การท่องเที่ยววัฒนธรรม

1.3.1. ชนเผ่า

1.3.2. อาหารไทย

1.3.3. ประเพณี

1.3.4. การท่องเที่ยวนันทนาการ

2. ผลกระทบจาก การท่องเที่ยวด้านต่าง ๆ

2.1. ผลกระทบจากการท่องเที่ยวด้านเศรษฐกิจ

2.1.1. ด้านบวก

2.1.1.1. ก่อให้เกิดรายได้ในรูปของเงินตราต่างประเทศ

2.1.1.2. รัฐบาลมีรายได้เพิ่มขึ้น

2.1.1.3. ช่วยให้เกิดการจ้างงาน

2.1.1.4. ช่วยให้เกิดอาชีพใหม่

2.1.1.5. ช่วยให้เกิดรายรับเงินตราต่างประเทศ

2.1.1.6. ช่วยให้เกิดภาวะสมดุลชำระเงิน

2.1.2. ด้านลบ

2.1.2.1. ค่าของชีพของคนในพื้นที่เพิ่มขึ้น

2.1.2.1.1. จะต้องซื้อสินค้าจากต่างประเทศเข้ามา

2.1.2.2. ราคาที่ดินแพงขึ้น

2.1.2.3. ถ้าคนในระเทศเดินทางไปเที่ยวต่างประเทศมาก ๆ ทำให้เงินตราภายในประเทศนำไปใช้จ่ายยังต่างประเทศจำนวนมาก

2.1.2.4. ธูรกิจท่องเที่ยวต่าง ๆ ต้องปรับตัวเนื่องจากการท่องเที่ยวเป็นไปตามฤดูกาล ไม่มีรายได้สม่ำเสมอตลอดทั้งปี

2.2. ผลกระทบจาการท่องเที่ยวต่อสังคม

2.2.1. ด้านบวก

2.2.1.1. ปลูกจิตสำนึกการอนุรักษ์ทรัพยากรการท่องเที่ยว

2.2.1.2. เกิดการพัฒนาสาธารณูปโภค

2.2.1.3. เปิดโลกทัศน์ให้แก่นักท่องเที่ยวได้มีมุมมองใหม่

2.2.1.4. มีการผ่อนคลายจากภารกิจในการงาน

2.2.1.5. ส่งเสริมความปลอดภัยและความมั่นคงให้แก่พื้นที่ที่ได้รับการพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว

2.2.1.6. เสริมสร้างสันติภาพ สัมพันธไมตรี

2.2.1.7. ช่วยให้ประชาชนได้เห็นถึงความสัมพันธ์ของศิลปวัฒนธรรมประเพณีของแต่ละท้องถิ่น

2.2.1.8. มาตรฐานการครองชีพดีขึ้น

2.2.1.9. ช่วยเสริมสร้างอาชีพให้แก่คนในท้องถิ่น

2.2.1.10. ช่วยให้สภาพแวดล้อมท้องถิ่นดีขึ้น

2.2.1.11. การท่องเที่ยวช่วยลดปัญหาการอพยพเข้าไปทำงานในเมืองใหญ่

2.2.2. โครงสร้างครอบครัวเปลี่ยนแปลงไป

2.2.3. ด้านลบ

2.2.3.1. ความรู้สึกที่ไม่ดีต่อคนในท้องถิ่นจากนักท่องเที่ยว

2.2.3.2. การมีค่านิยมผิด ๆ การเลียนแบบนักท่องเที่ยว

2.2.3.3. การลบเลือนอาชีพดั่งเดิมของคนในท้องถิ่น

2.2.3.4. ก่อให้เกิดปัญหาอาชญากรรม

2.2.3.5. ปัญหาโสเภณีและเพศพาณิชย์

2.2.3.6. ปัญหาการบิดเบือนหลอกลวงเอารัดเอาเปรียบนักท่องเที่ยว

2.2.3.7. ปัญหาความไม่เข้าใจกันและการขัดแย้งระหว่างคนในท้องถิ่นกับนักท่องเที่ยวหรือคนในท้องถิ่นด้วยกันเอง

2.3. ช่วยให้เกิดการก่อสร้างสิ่งดึงดูดใจด้านการพักผ่อนในพื้นที่ อาจเป็นแหล่งเพิ่มอบายมุข

2.4. ปัญหาต่าง ๆ เช่น ยาเสพติดเข้ามากับนักท่องเที่ยวต่างชาติ หรือการขายยาเสพติดให้กับนักท่องเที่ยวต่างชาติ

2.5. ผลกระทบจากการท่องเที่ยวต่อวัฒนธรรม

2.5.1. ด้านบวก

2.5.1.1. เกิดงานเกี่ยวกับเทศกาลท่องเที่ยว วัฒนธรรมถูกรื้อฟื้นให้มีวัฒนธรรม ประเพณีดั่งเดิม

2.5.1.1.1. มีหล่งท่องเที่ยวเชิงศาสนามากขึ้น

2.5.1.2. ช่วยเผยแพร่เอกลักษณ์ของท้องถิ่นและเอกลักษณ์ของประเทศ

2.5.1.3. ช่วยสนับสนุนการฟื้นฟูอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี

2.5.2. ด้านลบ

2.5.2.1. อาจไม่ได้ส่งผลต่อการทำให้วัฒนธรรมของท้องถิ่นต้องเปลี่ยนแปลงอย่างทันที แต่อาจค่อย ๆ ซึบซับอย่างช้า ๆ

2.5.2.2. นักท่องเที่ยวอาจไม่เข้าใจในวัฒนธรรม อาจมีการดูหมิ่นดูแคลน

2.6. ผลกระทบจากการท่องเที่ยวต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

2.6.1. ด้านบวก

2.6.1.1. การท่องเที่ยวก่อให้เกิดประโยชน์ในการช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม

2.6.1.2. คนในท้องถิ่นช่วยกันรักษาสภาพ๓ูมิทัศน์ของสิ่งแวดล้อมในชุมชน เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามามากขึ้น

2.6.1.3. กระตุ้นการคิดค้นนำทรัพยากรส่วนเกินมาผลิตให้เกิดรายได้เพิ่มพูน

2.7. ด้านลบ

2.7.1. มีการทำลายสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างธุรกิจที่พักอาศัย หรือบริการอื่น ๆ

2.7.2. นักท่องเที่ยวเป็นผู้ทำลายสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติ

2.8. ผลกระทบจากการท่องเที่ยวต่อการศึกษา

2.8.1. ด้านบวก

2.8.1.1. เป็นประโยชน์ต่อการศึกษา การค้นคว้า ทำให้มีโลกทัศน์กว้างขวาง

2.8.1.2. เป็นประโยชน์ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อช่วยอำนวยความสะดวก รวดเร็ว

2.8.1.3. คิดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการ นักท่องเที่ยว

2.8.2. ด้านลบ

2.8.2.1. อาจทำให้คนในท้องถิ่นไม่สนใจการศึกษาตามสถาบันการศึกษา

2.8.2.2. อาจทำให้คนในท้องถิ่นไปศึกษาที่อื่นจากการชักนำของนักท่องเที่ยว